ฅน คอเดียวกัน

 เล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ Story Telling by Pictures น่าจะเป็นกระบวนการหนึ่งของการ

"ถ่ายทอด ความรู้สึก ความนึกคิด ด้วยกระบวนการ เล่าเรื่องด้วยภาพ"

 อาจถูกใจบางท่าน อาจขัดใจบางท่าน ที่ชอบ "เนื้อหาสาระ มากกว่า รูปภาพ"

 ภาพสงกรานต์ที่ ขอนแก่น ชุดสุดท้าย "อีกมุมมองตอนกลางคืน"

  "สถานที่เดียวกัน แต่คนละกาลเวลา"

ภาพประตูเมือง เก่า และ ใหม่

 ความมุ่งมั่น ที่จะ ถ่ายทอด สืบทอด ความหวังดี ของประเพณี สงกรานต์ ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว ไม่ว่าจะมีพายุฝน ไม่ว่าเราจะห่างไกลกัน หรือ เราจะอยู่ใกล้กัน เราอาจ F2F หรือ B2N หรือ M2M

 ท้ายสุดได้อ่าน B2B Tacit Knowledge จากผู้ใหญ่ทางเหนือ ครับ

 วันสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมือง" ความรู้ฝังลึกจากแม่ คุณน้อง ทีมงานของเรา

 สุดท้าย แต่ไม่ใช่ "คนสุดท้าย ของท่าน อาจารย์ ชายขอบ" ขอฝากว่า

  ฅนคอเดียวกัน แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ซึ่งกันและกัน "ร่วมกันสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม (คลิก) การปรับกระบวนทัศน์ (คลิก)และ ประเพณี การ ลปรร เพื่อ พัฒนา ปัญญา ครับ"

JJ