สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน…..หนึ่งในความภาคภูมิ


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน…..หนึ่งในความภาคภูมิ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน…..หนึ่งในความภาคภูมิ 

           โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ..2537 เป็นต้นมา  มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครูและผู้ปกครองมาโดยตลอด   บริเวณโรงเรียนเขียวชอุ่มร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่ปลูกอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามทั้งพรรณไม้ทั่วไปและพรรณไม้ท้องถิ่น   มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้   ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและ พรรณไม้ดองบันทึกรายงานและข้อมูลไว้ในพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคาร 3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ความว่า     "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" 

           คุณครูมารศรี  นิลรัตน์   เลขานุการและผู้ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  กล่าวว่า 

            จากการที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผ่านการประเมินและได้รับป้ายพระราชทานสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปี 2548  และเกียรติบัตร แห่งความมุ่งมั่น  อนุรักษ์ สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต  ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนในปี พ.ศ. 2550   ส่งผลให้มีโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง มาศึกษาดูงาน อย่างต่อเนื่อง   อาทิเช่น เมื่อเร็วๆนี้ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ. ตาก  โรงเรียนเขาทรายท่าทับคล้อและโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  จ.พิจิตร   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ยินดีให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์   เพื่อการพัฒนางานค่ะ         

        กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2551  

1.   เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่    มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อจะนำไปจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ. ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2552 นี้สำหรับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯจะจัดประชุม  

2 ปี/ครั้ง   มีสถาบันที่เกี่ยวข้องในเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ 

2.    เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีการรายงานความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเสนอแนวทางการเตรียมงานนิทรรศการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 46 คน จากจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย   จังหวัดตาก  จังหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการจำนวน 11 คน ครูจำนวน 30 คน   โดยมีที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.  นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ นางประสพศรี เตมียบุตร  และนายสมพงษ์ พลสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  พร้อมด้วย นายชนันติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย 

3.   จัดการแข่งขันวาดภาพเรื่อง  พรรณไม้ในสวนพฤกษ์  ในงานนิทรรศการ  “ เยือนถิ่นศิลปินน้อย ”ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความงดงามของพืชพรรณไม้ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัยมศึกษา   

เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2552  

4.  ประชาสัมพันธ์พืช-พรรณไม้ บริเวณหน้าเสาธงหลังพิธีเคารพธงชาติ-สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าวันพุธเป็นประจำทุกสัปดาห์  

5.  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

 

                                                                                          
                                      ******************
 

            

    ความสำเร็จในครั้งนี้  เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ ของ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน  คณะทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้    

 

                   

  

                    

 

 

                  

 

 

                   

            

                  

 

 อ้างอิง 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/sc_bot/sss309.htm

http://web.kp.ac.th/~botanic/garden.html

http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_11.htm

http://www.stks.or.th/blog/?p=123

http://www.rspg.org/ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง