ในการที่ สคส.ร่วมกับ สสจ.พัทลุง จะจัดให้มี เวที อสม.ติดดาว ที่ จ.พัทลุง (คลิ้กบันทึกเดิม)  ในช่วงวันที่ วันศุกร์-เสาร์ที่ 19-20  พฤษภาคม 2549 ณ เขาชันรีสอร์ท อ.ปากพะยูน เพื่อสนับสนุนให้เกิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชุมชนนักปฏิบัติของ อสม.ต่อไปนั้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ อสม.ดีเด่น ซึ่งได้เคยบันทึกไปแล้วส่วนหนึ่งที่บันทึก อสม.ติดดาว ปี 2549 ของ จว.พัทลุง วันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งคือ อสม.ดีเด่น ของปี 2548 ดังนี้

     โดยที่จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดพัทลุง 10 สาขา ๆ ละ 1 คน และส่งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับเขต ระดับชาติ และเป็นตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2548 นั้น ปรากฎผลในรอบสุดท้ายดังนี้ครับ

          อสม.ดีเด่นสาขาการควบคุมโรคไข้เลือดออก              ได้แก่ นายจรัล ชนะรัตน์ (ระดับจังหวัด)

          อสม.ดีเด่นสาขาการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน       ได้แก่ นายศักดิ์ เพชรสุข (ระดับจังหวัด)

          อสม.ดีเด่นสาขาสุขภาพจิตในชุมชน                         ได้แก่ นางนี เลี่ยนกัตวา (ระดับเขต)

          อสม.ดีเด่นสาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติด                 ได้แก่ นายสมบัติ หนูทอง (ระดับเขต)

          อสม.ดีเด่นสาขาการสร้างสุขภาพ                             ได้แก่ นางนงเยาว์ สมมาตร (ระดับภาค)

          อสม.ดีเด่นสาขาการบริการใน ศสมช.                        ได้แก่ นายศรัญญู ชูเกลี้ยง (ระดับจังหวัด)

          อสม.ดีเด่นสาขาการออกกำลังกาย                           ได้แก่ นางกัลยา ชูนุ้ย (ระดับจังหวัด)

          อสม.ดีเด่นสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค                       ได้แก่ นางแผ้ว พันธ์เอียด (ระดับจังหวัด)

          อสม.ดีเด่นสาขาการแพทย์แผนไทย                         ได้แก่ นางอุทัย ใหม่แก้ว (ระดับภาค)

          อสม.ดีเด่นสาขาการพัฒนาสังคม                             ได้แก่ นายสมพงษ์ เหมียนย่อง (ระดับเขต)

     เมื่อรวมกับบันทึกเดิม ก็จะมี อสม.ดีเด่น 10 ท่าน บันทึกนี้ 10 ท่าน รวมเป็น 20 ท่าน แต่หากในโครงการได้ระบุไว้ 21 ท่าน ซึ่งได้นับรวม นายพันธ์ อ่อนเกลี้ยง ประธานชมรม อสม.จว.พัทลุง ด้วย ในฐานะที่ท่านเป็น อสม.มาอย่างยาวนาน มีผลงานเป็นที่โดดเด่นมาตลอด ในฐานะคุณเอื้อของ อสม. จึงนับรวมท่านไว้ได้ครับ