ครอบครัว

คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติเป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิหน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติชาติ

" วันแห่งครอบครัว "

ที่มีวันนี้ขึ้นก็เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักในความสำคัญของครอบครัว และช่วยกันสร้างครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง