block assignment

องค์รต้องใช้ KM
WHAT is KM ? Example? กระบวนการที่รวบรวมการค้นหา สร้าง กระจาย และใช้ประโยชน์จาก ความรู้และประสบการณ์ซึ่งเป้นสิ่งที่เกิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยบางครั้งอาจจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีรูปแบบในการรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล สื่อข้อมูล และวิเคระห์ข้อมูล การนำไปใช้ ปรับปรุงทีแตกต่างกันเช่น การใช้intranet ในองค์กรเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่รวดเร็วพร้อมกันสำหรับในองค์กรของผมเป้าหมายคือจะต้องส่งสินค้าให้ตรงเวลา คุณภาพ ปลอดภัยและบิการที่ดีดังนั้นแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดการด้านความรู้ให้ทั่วถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสนับสนุนเป้าหมายที่ตั้งไว้ Why KM? การคุ้มค่าที่สุดของค์กรคือจะต้องมีบุคลากรในแต่ละหน่วยงานที่มีความรู้และสามารถรวบรวมและถ่ายทอดให้คนในองค์กรเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการด้านความรู้เพื่อให้มความรู้ความชำนาญ กลายเป็นสิ่งที่มีค่าขององค์กร What are data,information,and knowledg? Data คือ เนื้อความข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการรวบรวมสิ่งที่ไดรับโดยไม่ได้คำนึงถึงสาระที่เกิดจากข้อมูล Information คือ การนำสิ่งที่รวบรวมไปวิเคราะห์แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์และถูกต้อง Knowledge คือ ความรู้ของแต่ละคนที่ได้รับมาในลักษณะที่แตกต่างกันบางคนเกิดจากการอ่าการค้นคว้าการเรียน การสังเกตุจากพื่อข้างเคียงแล้วนำมาพิจรารณาวิเคระห์ให้สามารถนำไปใช้แล้วผู้อื่นยอมรับและบางคนอาศัยประสบการณที่ทำงานอยู่กับสิ่งนั้นนานแล้วนำมาสื่อให้กับผู้อื่นได้รับทราบและเป็นสิ่งที่ถูกต้องเชื่อถือได้ Type of knowledges 1.ประสบการณ์ แต่ละคนมีลักษณะของประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบหรือโอกาสแต่สามารถเอาประสบการณ์ที่มีมารวบรวมเป็นความรู้และสื่อให้กับบุคคลอื่นเข้าใจได้ 2.การเรียนรู้ ค้นคว้า การศึกษา การค้นคว้า เป็นที่มาของข้อมูลการรู้ที่หลากหลายการศึกษาช่วยให้คนมีความคิดที่จะมีรูปแบในการค้นคว้าต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลข่าวสารใรปัจจุบันมีเทคโนโลยีก้าวหน้าทันเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะจัดการการเรียนรู้อย่างไร KM lifecycle 1.การกำหนดความต้องการการจัดการด้านความรุ้ 2.การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ซึ่งปัจจุบันความรู้มีอยู่ในทุกรูปแบบของสื่อเช่น internet 3.การนำความรู้ที่ได้ค้นคว้ามามารวบรวบเป็นองค์ความรู้ใหม่ 4.การสื่อข้อมูลองค์ความรู้ไปยังหน่วยงานหรือบุคลากรที่ต้องการให้รู้อย่างทั่วถึง 5.การประเมินผลการจัดการด้านความรู้ที่ได้สื่อไปยังแต่ละส่วนงาน 6.การจัดเก็บข้อมูลเพื่อสำหรับไว้อ้างอิงในการทำงาน 7.การนำข้อมูลความรู้ไปประยกต์ใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (1)

จันทวรรณ
IP: xxx.7.146.237
เขียนเมื่อ 
Block assignment คุณคงหมายถึง Blog assignment ใช่มั้ยคะ รบกวนช่วยแก้ให้ถูกต้องด้วยคะ เพื่อประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามาอ่าน ขอบคุณคะ