นี่คือ  PowerPoint โครงการ POTOP ของ รศ. พญ. ปารมี  ทองสุกใส  

“ยอดคุณเอื้อแห่งเดือน” คนแรก  

โปรด click ที่ POTOP ด้านล่าง

 

 

POTOP