ปีนีคาดว่าจะได้น้องใหม่รุ่น 2 ประมาณ 14 คน

แต่รุ่นพี่มี 20 คน จะหากระบวนการดูแล..น้องๆอย่างไรดี.

.และเราจะเลือกน้องรหัสแบบไหนดีที่ทุกคนจะมีน้องงรหัสครบ....ทำอย่างไรดี