คนดีสหเวช Happy Soul : 32 นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา

32 นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  32  ขอแนะนำ  
นางสาวสุภาภรณ์  หาญสำเภา  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Kb0kk6cs

นางสาวสุภาภรณ์  หาญสำเภา

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ    22  ต.ค. 2551
 • ตำแหน่ง  บรรณารักษ์
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

   

                                    นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                     22  ม.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)