คนดีสหเวช Happy Soul : 31 นายสมภพ อังศุเกษตร

31 นายสมภพ อังศุเกษตร

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  31  ขอแนะนำ 
นายสมภพ  อังศุเกษตร  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2325

นายสมภพ  อังศุเกษตร

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ    1  พ.ค. 2549
 • ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 1 งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 4 งดเว้นจากการพูดเท็จ  คำหยาบ  พูดส่อเสียด  หรือพูดเพ้อเจ้อ

  - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

   

                                    นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                     21  ม.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)