คนดีสหเวช Happy Soul : 30 นางขวัญเรือน ศรีดี

30 นางขวัญเรือน ศรีดี

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  30  ขอแนะนำ 
นางขวัญเรือน  ศรีดี  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2295

นางขวัญเรือน  ศรีดี

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ    1  ต.ค. 2545
 • ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย 

  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

   

                                    นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                     20  ม.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)