วิธีการดำเนินงานคลังข้อสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  1

  1. ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและจัดหาข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 2. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ วิจารณ์ข้อสอบ
 3. ปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์วิจารณ์ข้อสอบ
 4. จัดข้อสอบตามตัวชี้วัดชั้นปี ( ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับปรับปรุง
 พ.ศ. 2551 )
 5. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรอจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัดชั้นปี  ความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อสอบ
 6. ปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
 7.ทดลองใช้ข้อสอบในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ
 8. จัดทำข้อสอบเฉพาะข้อที่มีคุณภาพด้วยโปรแกรมสร้างเว็บ
 9. Up – load ข้อสอบที่จัดทำด้วยโปรแกรมสร้างเว็บวางไว้บน Internet
ซึ่งมีชื่อWebSite คือ www.suplb1.lopburi1.net/eval/eval.html
 10. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบทุกโรงเรียนเกี่ยวกับข้อสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
 11. นิเทศ ติดตามการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
 12. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อวัดความรู้ ความสามารถของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลังจากนักเรียนได้พัฒนาด้วยคลังข้อสอบออนไลน์แล้ว  โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้