ลูกพระนเรศวร : การที่เราเลี้ยงผึ้ง เราควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม หรือสถานที่เลี้ยงอย่างไร และการที่เลี้ยงด้วยมนุษย์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของผึ้งหรือไม่