ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2552


โครงสร้างการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2552

โครงสร้างการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2552  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

กิจกรรม / โครงการ

กิจกรรมหลัก

                1.   ระบบบริหาร  การจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นกระบวนการคิด

                                1.1   โครงการเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน

                                1.2   โครงการฝึกทักษะพัฒนากล้ามเนื้อ,ประสาทสัมผัส

                                1.3   โครงการพัฒนาการศึกษา  8  สาระ

1.4       โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.5       โครงการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

1.6       โครงการพาเด็กไปแหล่งเรียนรู้

1.7       โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์

1.8       โครงการอนามัยโรงเรียน

1.9       โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม

1.10   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา

1.11   โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา

1.12   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

1.13   โครงการหนังสือแบบเรียน

1.14   โครงการเกษตรอินทรีย์

1.15   โครงการวัสดุกีฬา

1.16   โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

1.17   โครงการวันสำคัญ

1.18   โครงการติดตั้งจานดาวเทียม

1.19   โครงการรักการอ่าน

1.20   โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน

1.21   โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

1.22   โครงการลูกเสือ

1.23   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

1.24   โครงการคลินิกสังคม

1.25   โครงการพัฒนาสื่อสัมพันธ์ภาษาไทย

1.26   โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่วิทยาศาสตร์

1.27   โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

1.28   โครงการพัฒนาศิลปะด้านทัศนศิลป์

1.29   โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี

1.30   โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษวันละคำ

1.31   โครงการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด

1.32   โครงการคณิตคิดเลขเร็ว

1.33   โครงการฝึกคิดวิเคราะห์

กิจกรรมรอ          

2.   ยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีความสามารถในการแข่งขัน

                                2.1   โครงการวัดผลประเมินผล

                                2.2   โครงการพัฒนาบุคลากร

                                2.3   โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ

กิจกรรมสนับสนุน

                3.   จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน  วัด   และชุมชน

                                3.1   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

3.2     โครงการปรับปรุงอาคารเรียน

3.3     โครงการปรับปรุงระบบงานธุรการ

3.4     โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.5     โครงการค่าสาธารณูปโภค

3.6     โครงการสัมพันธ์ชุมชน

3.7     โครงการปรับปรุงห้องเรียน

3.8     โครงการปรับปรุงประปาโรงเรียน

3.9     โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

3.10 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

3.11 โครงการวัสดุสำนักงาน

3.12 โครงการพัฒนาระบบการเงิน

3.13 โครงการจัดทำป้ายโครงงาน

3.14 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียง

3.15 โครงการปรับปรุงห้องสมุด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  งบประมาณปี  2552
1.   กิจกรรมหลัก

                1.   ระบบบริหาร  การจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นกระบวนการคิด

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ระยะดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน

15,000

1 ต.ค.51 - 30 ก.ย. 52

นางกรองจิตต์

2.

ฝึกทักษะพัฒนากล้ามเนื้อ,ประสาทสัมผัส

23,284

1 ต.ค.51 - 30 ก.ย. 52

นางกรองจิตต์

3.

โครงการพัฒนา  8 สาระ

95,405

1 ต.ค.51 - 30 ก.ย. 52

นางยุพิน

4.

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

40,000

1 ต.ค.51 - 30 ก.ย. 52

นายนุกูล

5.

แข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

 

18,600

1 ต.ค.51 - 30 ก.ย. 52

นางยุพิน

6.

พาเด็กไปแหล่งเรียนรู้

 

37,100

1 ต.ค.51 - 30 ก.ย. 52

นางขวัญใจ

7.

จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์

 

50,000

1 ต.ค.51 - 30 ก.ย. 52

นายนุกูล

8.

<span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY:

คำสำคัญ (Tags): #กิจกรรมโครงการ
หมายเลขบันทึก: 235943เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2009 18:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 สิงหาคม 2014 22:15 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี