คนดีสหเวช Happy Soul : 28 นางสาวสุวดี มีมาก

นางสาวสุวดี มีมาก

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  28  ขอแนะนำ 
นางสาวสุวดี  มีมาก  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2297

นางสาวสุวดี  มีมาก

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ  15 พ.ค. 2549
  • ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม

     

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   15  ม.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)