อาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)  อาจารย์ประจำของคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มี 4 ท่านด้วยกัน  ซึ่งได้ได้รางการวัลการนำเสนอผลงานวิชาการจากงาน "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551  ดังนี้ค่ะ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย   ตั้งวรสิทธิชัย

2. ดร.ศิริลักษณ์    ธีระภูธร

3. อาจารย์ศุภวิทู   สุขเพ็ง

4. อาจารย์แสงชัย   นทีวรนารถ  

ชมถาพบรรการกาศการรับรางวัล ค่ะ click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตาความเห็น (0)