โครงการNEC รุ่น8 จังหวัดเลย โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโครงการวันที่ 7 เมษายน 2549 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ เลย ประธานพิธีเปิด นายศุภชัย แสงโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

        หัวข้อวิชาพื้นฐานสำหรับธุรกิจ SME ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการบรรยายวิชา การประเมินโอกาศทางธุรกิจ และวิชา บทบาทการบริการภาครัฐและเอกชน โดย นส.นิสากร จึงเจริญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 อุดรธานี

จากนั้นหัวหน้าโครงการNEC ผมเองได้แนะนำโครงการและให้ผู้เข้ารับการอบรมเลือกประธานรุ่น

ผลที่ประชุมเห็นชอบให้คุณ ประกายรัตน์ แสงเจริญรัตน์เป็นประธานNEC ร่น8 จังหวัดเลย

ชึ่งประธานรุ่นจะไปดำเนินการต่างๆที่เป็นประโยชนต่อการอบรมครั้งนี้ให้กับสมาชิกต่อไป

                                       พิชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVC-003S.JPG