Task Based Learning

การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

Task Based Learning คืออะไร

          การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี  และมีสุข  หลักสูตรได้ให้แนวการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ตามเอกสารคู่มือของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งโดยสรุปก็คือจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก ผู้เรียนเป็นสำคัญ”  ตามความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  เนื้อหาสาระและกิจกรรมการการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน  มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ และการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสม  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติ  ให้คิดเป็น  ทำได้ สาระการเรียนรู้ต้องผสมผสานทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาสาระตามรายวิชาที่เรียน  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม  รวมทั้งการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาข้างต้นได้ถูกหลอมรวม   และแปรสภาพออกมาเป็นมาตรฐานการเรียนรู้  ดังนั้นมาตรฐานการเรียนรู้จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน  ที่ต้องถูกนำไปแปลความ  เพื่อกำหนดแนวทาง  วิธีการ  และนำสู่การปฏิบัติคือการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบทบทวนถึงผลที่เกิดขึ้น  ผลจากการวัดประเมินผลจะเป็นข้อมูลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน  ที่ครูต้องนำมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการสอน และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำพาผู้เรียนให้ถึงเป้าหมายคือการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้นั้น ๆ

         การดำเนินการเพื่อให้การจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ลื่นไหลไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดไว้นั้น  ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุด จึงเป็นความจำเป็นที่ครูจะต้องศึกษาทั้งแนวคิด  และแนวทาง  เพื่อให้การทำหน้าที่ตามบทบาทที่สำคัญนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

         จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ  ในระดับมัธยมปลาย  ในโรงเรียนที่ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ไม่มากนัก  ภาษาอังกฤษมักจะเป็นรายวิชาที่ถูกกล่าวขานถึงมากที่สุด  ในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์  หรือได้ผลการประเมินในระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปรับปรุง  ทั้งการประเมินภายในโดยสถานศึกษาเอง  ผลจากการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

         ผลผลิตจากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษดังกล่าว   เป็นความกังวล  ความเหนื่อย(หน่าย) ของครูผู้สอนทุกคน  แต่ต่างก็ไม่ได้นิ่งเฉย  หลายคนพยายามอย่างเต็มที่  ที่จะแก้ปัญหานี้  อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร  จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ  และสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างช่วงชั้น  หลักสูตรของสถานศึกษาต้องมีความชัดเจนในคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น  ที่สามารถบ่งบอกได้ว่า  ในช่วงชั้นนั้น ๆ  ผู้เรียนต้องรู้อะไร  และทำอะไรได้   ครูผู้สอนก็ต้องดำเนินการอย่างจริงจังทั้งในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผู้เรียน  โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์  หรือตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในช่วงชั้นนั้น ๆ   นอกจากนี้การสร้างความตระหนัก  เห็นคุณค่า  และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  ครูก็ควรหาเทคนิควิธีการที่จะสร้างเสริมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนด้วย

          ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  สาระสำคัญอีกประการหนึ่งที่ครูต้องให้ความสำคัญ  คือความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ที่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้อื่น  กล่าวคือการเรียนรู้ของผู้เรียนจะไม่จบแค่การเรียนรู้ภาษาเท่านั้น  แต่เป็นการเรียนรู้  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วย  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ  จึงมีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนภาษาใน  2  องค์ประกอบ  คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทั้งในเนื้อหาสาระและหน้าที่ของภาษา  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้ด้วย

         จากลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ดังกล่าว  การออกแบบการเรียนรู้ของครู  จึงต้องดำเนินการให้ ตลอดรอดฝั่ง  คือต้องออกแบบให้ครอบคลุมทั้งขั้นของการให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจภาษา  และออกแบบการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

          บทความนี้ใช้ชื่อว่า Task Based Learning คืออะไร  แต่ในการนำเสนอที่กล่าวมาทั้งหมดไม่มีสาระใดที่ดูเหมือนว่าจะสร้างความเข้าใจ  หรือให้ความหมายที่เป็นคำตอบของคำถามที่เป็นชื่อของบทความนี้ได้  ใช่ไหมคะ

          ผู้เขียนเจตนาจะใช้ชื่อบทความอย่างนี้  ก็เพื่อจะเชิญชวน  ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ช่วยหาคำตอบ พร้อมทั้งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่สนใจอื่น ๆ เนื่องจากสาระความรู้ที่เผยแพร่เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีน้อย  โดยส่วนตัวมีความเห็นว่ารูปแบบการการจัดการเรียนรู้ทีเน้นภาระงานเป็นฐาน  หรือ Task Based Learning  เป็นอีกรูปแบบการสอนหนึ่งที่มีความสอดคล้อง  และเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

          ความหมายของ Task Based Learning  แปลตามคำที่ปรากฏ  ก็คงจะหมายถึงการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในภาระงาน  หรือจะให้ความหมายที่ชัดขึ้นมาอีกนิดก็คือ  การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติภาระงาน และใช้ความรู้เพื่อปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ  ผู้เขียนสนใจรูปแบบการสอนนี้เนื่องจากพิจารณาเห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  ประกอบกับข้อมูลจากการ  search internet  จากงานวิจัย  ของ  Frost  จาก Website  http://www.teachingenglish.org.uk/methodology/taskbasrd.shtml  ซึ่ง Frostได้กล่าวถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ตรงกับปัญหาของผู้เขียน และได้นำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานที่น่าสนใจและตรงใจ 

          จากความสนใจผู้เขียนจึงได้ศึกษาเพิ่มเติม  และได้นำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยประยุกต์บางส่วนเพื่อให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน  ได้ผลจาการจัดการเรียนการสอนที่น่าพอใจ  คือสามารถแก้ปัญหาที่ผู้เขียนประสบในการจัดการเรียนการสอนได้ในระดับหนึ่ง  สำหรับรายละเอียดของรูปแบบการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น  จะหาโอกาสนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเมืองฯ

คำสำคัญ (Tags)#การสอนภาษาอังกฤษ#หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน#task based learning

หมายเลขบันทึก: 231897, เขียน: 25 Dec 2008 @ 17:59 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ขอศึกษาด้วยคนนะคะ ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งปันกันนะคะ