บทบาท กก สภามหาวิทยาลัย ในการกำกับติดตาม วางรากฐานของการพัฒนา


กรรมการสภา กับการจัดการความไม่รู้ เพื่อสร้างสรรค์

 เช้าวันศุกร์ รุดสร้างสรรค์ เดินทางมาถึง ที่ทำงานคณะแพทยศาสตร์ ม.ข รายงานท่านหัวหน้า รศ.พญ.นิตยา ฉมาดล ว่าจะไปสรุปงาน ที่ มมส เดินทางมาถึงท่านเลขา พี่อิ๋ว แจ้งว่า ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านอำนวย ปะติเส ให้ไปรายงานตัวด่วน ท่านมาติดตามดูความก้าวหน้าของระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ประเด็นที่ได้เห็นการทำงาน ของท่านอำนวย ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องบอกว่า ท่านเกาะติดสถานะการณ์ และ ให้กำลังใจทีมงานระดับปฎิบัติการ ที่ให้ "รายงานข้อมูลความเป็นจริง ที่เรียกว่า ทั้ง Evidence Base และ Fact Management"

 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การใช้เงินงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง เป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนา ที่ในฐานะบทบาทของกรรมการสภามหาลิทยาลัยที่น่า "ชื่นชม"

 ประเด็นที่ JJ ในฐานะ ผู้รับผิดชอบได้เข้าไปรายงานความก้าวหน้าร่วมกับพี่อิ๋ว ฐานะเลขานุการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ สรุปได้สามประเด็นครับ

 เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา ทางศูนย์ฯได้รางานผลการประเมินในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๐ และ ร่างแนวทางในการวางแผนเพื่อการพัฒนา ให้ คณะกรรมการอำนวยการ ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ในวันพฤหัสที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ สำนักงานประสานงาน มมส ชั้น ๑๔ อาคาร สกอ ประเด็นที่สำคัญ คือ ท่านรักษาการอธิการบดี จะเป็นเจ้าภาพในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา วิเคราะห์จุดอ่อน เพื่อวางแผนการพัฒนาให้ "ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา โดยเน้นไปที่รายหลักสูตร ทุกหลักสูตร"

 แผนปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพรายหลักสูตร ที่ได้ เรียนปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้แล้ว มีดังนี้ ครับ

 พุธ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร จะเดินทางมาทำความเข้าใจ และ จัด Action Learning เรื่องแนวคิดของการประกันคุณภาพรายหลักสูตร ให้กับท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรทั้ง มมส สถานที่ จะเป็นที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยจะ "การประเมินตนเอง ของแต่ละหลักสูตร" ซึ่งท่านอาจารย์หมอวุฒิชัย จะมาช่วยพัฒนาครับ

 จันทร์ที่ ๒ และ อังคารที่ ๓ มีนาคม จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อบรมผู้ประเมินคุณภาพ รายหลักสูตร ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส โดย รศ.ดำรง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 มาตรการที่ทางศูนย์พัฒนาและประคุณคุณภาพ จะนำ กิจกรรม การจัดการความรู้และไม่รู้เข้ามาเติมเต็ม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจกับแต่ละหลักสูตร โดยจะแบ่งทีมงานการ "ลปรร" เป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สายศึกษาศาสตร์ มษุยศาสตร์ฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็น เน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะนำไปสู่

 "นิสิตที่พึงประสงค์" และ การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา

 งานนี้เรากำหนดว่า จะให้ หลักสูตร และ คณะ และ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าการเรียนการสอนได้ "ประเมินตนเอง หรือ Self Assessment" ภายในเดือน มีนาคม เมษายน ๒๕๕๒ และ ประเมิน ระดับ คณะวิชา และวางแผนการพัฒนา ให้เส็จสิ้น ก่อน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันเริ่มใหม่ ของปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตาม "กฏ ของกระทรวง

 เรื่องถัดมาที่ได้รายงานท่าน กก สภา มมส อำนวย คือ การนำเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จุดเน้นเรื่อง PDCA เครือข่าย และ การถอดบทเรียน ให้กับผู้นำนิสิต ตั้งแต่ระดับ สภา สโมสร และ หัวหน้าชั้นปี ซึ่งในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกัน คณะวิชา และ ฝ่ายกิจการนิสิต มาอย่างต่อเนื่อง

 ประเด็นที่สาม คือ เรื่องการสร้างองค์การเรียนรู้ สังคมฐานความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ คือ การจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ทั้ง UKM14 และ Mini_UKM3 ซึ่ง มมส ประสานงานและดำเนินการร่วมกันสมาชิกมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่เราใช้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้น ที่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย มมส ใช้โมเดล ABC2 รวมทั้งการรับเป็นเจ้าภาพจัด UKM14 ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ที่ตักศิลาแห่งอีสาน และ Mini_UKM3 ที่ ม.พายัพ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ก.พ ๒๕๕๒ (จุดเน้น คือ  Student Center การพัฒนาหลักสูตร)

 ส่วนประเด็นต่างๆ ทางท่าน กก สภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอำนวย จะได้มีการติดตาม ผลการดำเนินการเทียบกับเป้าหมาย รายเดือน เรียกว่าเข้มข้น เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเลยหละครับ

JJ2008 ฅ ฅน ธรรมดา

หมายเลขบันทึก: 230661เขียนเมื่อ 19 ธันวาคม 2008 07:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 13:02 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เรียน ท่านเน๊..ลิงน้อย ขอบพระคุณครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี