เชิญดาวน์โหลดบทสวดมนต์-เสียงสวดมนต์(MP3)ฟรี

...

ภาพพระธาตุอินทร์แขวน เขตมอญ พม่า (มิถุนายน 2550)

 • ประเทศพม่ามีรูปร่างคล้ายว่าว 4 เหลี่ยมตะแคง มีส่วนยื่นเป็นหางว่างลงมาทางด้านล่าง บริเวณส่วนบนของ "หางว่าว" ในแผนที่พม่าเป็นเขตมอญ
 • เขตมอญเป็นเขตที่มีฝนตกชุกมากในฤดูฝน พระธาตุอินทร์แขวนอยู่บนเขาสูง ต้องนั่งรถขึ้นไปที่ประมาณครึ่งชั่วโมง นั่งเสลี่ยงหรือเดินขึ้นไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมง ภาพนี้ถ่ายตอนกลางคืน... ฝนไม่ตก ทว่า... หมอกลง

...

ท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทองเป็นผู้ที่มีการศึกษามาอย่างดีทั้งทางธรรมและทางโลก... โดยสำเร็จการศึกษามาทั้งหลักสูตรเปรียญธรรม (บาลีสนามหลวง) พระอภิธรรม วิศวกรรม (ท่านเป็นวิศวกร) และสอนพระอภิธรรม-บาลีถวายสงฆ์ด้วย สอนฆราวาสด้วย

ท่านบันทึกเสียงสวดมนต์รวมพระปริตร (คาถาเพื่อป้องกันอันตราย และสาธยายเพื่อความเป็นศิริมงคล) พระสูตร คำชุมนุมเทวดาในรูปแผ่น CD ผู้เขียนขอนำมาฝากท่านผู้อ่านในรูป MP3 ซึ่งใช้ฟังด้วยความเคารพก็ดี ใช้สวดตามไปด้วยยิ่งดีใหญ่

...

ขอแนะนำบทสวดมนต์ ทำวัตร

 • เชิญดาวน์โหลด "บทสวดมนต์-ทำวัตร" ฟรีที่นี่

...

ขอแนะนำไฟล์เสียงสวดมนต์ สาธยายโดยท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ก่อนอื่นผู้เขียนขออนุญาตนำเรื่องอานิสงส์ของการสวดสาธยายพระปริตรจากหนังสือ "พระปริตรธรรม" ของท่านพระอาจารย์คันธสาราภิวงศ์ และอาจารย์ท่านอื่นๆ มาแสดงไว้ดังต่อไปนี้ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้มีกำลังใจในการสวดสาธยายต่อไป

...

(1). คำขอขมาพระรัตนตรัย (กาเยนะฯ)

 • อรรถกถาวิสุทธิม้คค์แนะนำให้ขอขมาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) เพื่อแสดงความเคารพ ป้องกันอันตรายจากการล่วงเกินทั้งโดยเจตนา (ตั้งใจ) และการความพลั้งเผลอ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • ถ้าเป็นไปได้... ควรขอขมาพระรัตนตรัยอย่างน้อยวันละ 2 เวลา (เช้า-เย็น) และทุกครั้งที่กราบพระเจดีย์ กราบพระ ครูบาอาจารย์ไทยแต่โบราณท่านรวมคำขอขมาไว้ในทำวัตรเย็น ซึ่งเข้ากับคติทางโลกที่ว่า คนเรามีโอกาสตายตอนใกล้รุ่ง หรือในเวลาเช้าสูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ

...

(2). มหานมัสการ "นโมตัสสะ ฯลฯ"

 • บทสวดมหานมัสการแสดงความเคารพ และกล่าวถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาด้วยความยากลำบากเป็นเวลาอันยาวนาน และทรงบำเพ็ญพระพุทธกิจนับจากการตรัสรู้ธรรม ณ โคนต้นโพธิพฤกษ์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์

...

 • ความเจริญของคนเรานั้น... อาศัยความกตัญญูเป็นแรงขับดันที่มีกำลังอย่างยิ่ง คนที่ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆ จะมั่นใจได้ว่า ได้เข้าไป "ใกล้" กระแสแห่งความสุขความเจริญอย่างยิ่งใหญ่ เป็นห้วงแห่งบุญห้วงแห่งกุศลอันไพบูลย์ยิ่ง
 • ชาวพุทธที่ไม่ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประจำนั้นกล่าวได้ว่า ยังไม่ถึงไตรสรณคมน์ (ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่า เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกถึง ที่ไปในเบื้องหน้า) โบราณาจารย์ท่านถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่า ทำอะไรก็ต้องตั้ง "นโมฯ" ก่อนเสมอ

...

(3). ชุมนุมเทวดา

 • กล่าวกันว่า เทวดาก็ปรารถนาบุญกุศลมากไม่แพ้คนเราเหมือนกัน เวลาทำบุญจึงควรบอกกล่าวให้เทวดาทราบ ท่านจะได้มาฟัง หรือมาร่วมสวดมนต์ ทำวัตรกับพวกเราด้วย หลังจากสวดมนต์แล้ว ควรให้ส่วนแห่งบุญแด่แม่พ่อ ญาติทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ และเทวดาทั้งหลาย

...

 • ครั้นเทวดาได้มาทำบุญร่วมกับพวกเราได้ ย่อมหวังความสุข ความเจริญ ความปลอดภัยได้จากความคุ้มครองแห่งเทวดาทั้งหลาย

...

(4). รัตนสูตร

 • การสวดสาธยายรัตนสูตรทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย

...

(5). เมตตปริตร / กรณียเมตตปริตร

 • ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาคุ้มครองรักษา ไม่มีภัยอันตราย จิตเกิดสมาธิได้ง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และถ้าสาธยายแล้วได้ฌาน ฌานไม่เสื่อม จะเกิดในพรหมโลก
 • [ Click ]

...

(6). อาฏานาฏิยปริตร

 • ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดี และมีความสุข
 • [ Click ]

...

(7). อังคุลิมารปริตร

 • ทำให้คลอดลูกง่าย ป้องกันอุปสรรคอันตราย
 • [ Click ]

...

(8). โพชฌังคปริตร (โพชฌงค์)

 • ทำให้มีสุขภาพดี อายุยืน พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง
 • [ Click ]

...

(9). ขันธปริตร

 • ป้องกันอันตรายจากอสรพิษ เช่น งู ฯลฯ และสัตว์ร้ายอื่นๆ
 • [ Click ]

...

(10). วัฏฏกปริตร

 • ป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย (ไฟ)
 • [ Click ]

...

(11). ชยปริตร

 • ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี
 • [ Click ]

...

(12). ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

 • กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า อันเป็นชัยชนะที่ได้มา "โดยธรรม" คือ ชนะด้วยการทำความดี และหลายๆ ครั้งยังความสุขสวัสดีแก่ผู้แพ้ พลิกผู้แพ้ให้กลับกลายเป็นผู้ชนะ เช่น ทรงชนะองคุลิมาลด้วยปาฏิหาริย์ ทำให้องคุลิมาลเลื่อมใส ขอบวชเรียน และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ฯลฯ 

...

 • บทนี้เป็นบทที่ชาวพุทธนิยมน้อมนำไปสวดสาธยาย ณ สังเวชนียสถานอินเดีย-เนปาล
 • สวดสรภัญญะ > [ Click ]
 • สวดสาธยาย > [ Click ]

...

(13). มงคลสูตร

 • มงคลสูตรเป็นพระสูตรที่รวมเหตุแห่งความสุข ความเจริญทั้งปวง ผู้ที่สวดสาธยาย นำหลักมงคลสูตรไปประพฤติ ปฏิบัติ และทบทวนการใช้ชีวิตอยู่เสมอว่า ประพฤติเป็นมงคล (เข้ากับพระสูตรแต่ละข้อ) หรืออัปมงคล (ไม่เข้ากับพระสูตรแต่ละข้อ) เป็นประจำ ย่อมหวังซึ่งความสุขความเจริญทั้งปวงได้
 • [ Click ]

...

(14). ทว้ตติงสาการปาฐะ (สาธยายอาการ 32 / โกฏฐาส)

 • อาการ 32 หรือโกฏฐาสเป็นกรรมฐานที่นำสัตว์ออกจากห้วงแห่งสังสารวัฏฏ์หาประมาณมิได้ (นับไม่ถ้วน) ในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ แม้การสวดสาธยายก็เป็นอุปนิสัยสำคัญยิ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อกระทำที่สุดทุกข์ให้ได้ต่อไป
 • [ Click ]

...

(15). บทอื่นๆ

 • สัมพุทเธฯ > [ Click ]
 • นมการสิทธิคาถา > [ Click ]
 • อภยปริตร > ป้องกันฝันร้าย > [ Click ]
 • โมรปริตร > [ Click ]

(16). เทวตาอูยโยชนาคาถา

 • อัญเชิญเทวดากลับ
 • [ Click ]

...

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้อ่านทุกท่านมาด้วยความเคารพ ณ ที่นี้... ขอท่านผู้อ่านทุกท่านพึงถึงซึ่งประโยชน์สุข และความเจริญอันสำเร็จจากผลแห่งการกระทำดีโดยทั่วกันเทอญ

...

ขอแนะนำ

 • เสียงสวดมนต์ที่ "ฟังธรรม.com" > [ Click ]
 • เสียงเพลงแห่งธรรมที่ "ฟังธรรม.com" > [ Click ]
 • เสียงสวดมนต์ที่ "วัดสุทัศน์.thai2learn.com" > [ Click ]

...

 • เสียงสวดมนต์ (บทสวดมนต์ ไฟล์ MP3) และพระปริตรธรรม-เมตตาภาวนา (ไฟล์ PDF) วัดท่ามะโอ ลำปาง > [ Click ]
 • ฝึกเมตตาแบบหายใจออก > [ Click ]

...

Hiker

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์เรา                     

...

ศัพท์ที่น่าสนใจตอนนี้คือ 'chanting' แปลว่า การสวดมนต์ หรือแปลว่า บทสวดมนต์ อาขยาน บทสำหรับท่อง คำกลอนก็ได้

 • 'chanting' ออกเสียง [ แชน - ถิ่ง ] ย้ำตรงเสียง "แชน" เสียงที่เหลือให้พูดเบาลง
 • 'chanting' เป็นคำนาม (noun) = บทสวด การสวด การท่อง การสาธยาย
 • 'chant' เป็นคำกริยา (verb) = สวด ท่อง สาธยาย
 • ฟังเสียงเจ้าของภาษา > คลิกเครื่องหมาย "ธงชาติ" หรือ "ลำโพง" > [ Click ]

...

ที่มา                                                     

 • กราบขอบพระคุณ > ท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง และคณะนักศึกษาพระอภิธรรม คณะ 25 วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ 
 • กราบนมัสการขอบพระคุณ > ท่านพระอาจารย์คันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ ลำปาง > พระปริตรธรรม > พิมพ์ครั้งที่ 8. ธรรมสภา. กรุงเทพฯ 24 เมษายน 2543. หน้า (3)-(4).
 • ขอขอบพระคุณความเห็นจากคุณ seem > [ Click ]
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง > ยินดีให้นำไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ หรือเผยแพร่ความรู้ได้ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า > 18 ธันวาคม 2551.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระ

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#มงคลสูตร#สวดมนต์#พระปริตร#ทำวัตร#พระสูตร#เสียงสวดมนต์

หมายเลขบันทึก: 230658, เขียน: 19 Dec 2008 @ 13:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (4)

 • ขอบพระคุณครับ

ขอขอบคุณ... อาจารย์สายลม และขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาครับ สาธุ สาธุ สาธุ

seem
IP: xxx.120.61.209
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณลุงหมอ วัลลภ ฮะ

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณลุงหมอด้วยฮะ     สาธุ สาธุ สาธุ

                    

 

ของไทยเราก็มี นะฮะ  seen เองก็ใช้บริการอยู่บ่อยๆ     อิอิ

 http://www.fungdham.com/pray-sound.html

 http://www.fungdham.com/song.html

 http://www.watsuthat.thai2learn.com/sound.php

      

ขอขอบพระคุณ... คุณ seem

 • ขอขอบพระคุณมากๆ ครับ จะพยายามทำลิ้งค์ไปตามที่คุณแนะนำมา สาธุ สาธุ สาธุ