สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรแจ้งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และยาสูบ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขอัตราการจัดเก็บภาษียาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์ และภาษีน้ำมันให้ชะลอการจัดเก็บเป็นเวลา 1 ปี

ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2548