วันแรกของการฝึกงาน คือวันที่ 13 มีนาคม 2549

ดิฉันและเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 6 คน ได้ฝึกงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อไปถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แบ่งนักศึกษาที่ฝึกงานออกเป็นกลุ่ม ๆ ไว้แล้ว และได้กำหนดไว้แล้วว่าแต่ละคนจะฝึกที่กลุ่มงานใด โดยดิฉันได้รับหน้าที่ให้ฝึกงานในกลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาฝึกงานในกลุ่มงานนี้ทั้งหมด 8 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ จำนวน 4 คน

วันแรกของการฝึกงาน หน้าที่แรกที่ดิฉันได้รับก็คือ การคุมสอบหลักสูตรต่าง ๆ คือ Ms Word, Ms Powerpoint และการสอบหลักสูตรตามมติครม. ช่วงเย็นทางกลุ่มงานวิชาการได้เรียกนักศึกษาฝึกงานในกลุ่มงานเข้าประชุม เพื่อแบ่งงานและจัดสรรหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม และกลุ่มที่รับผิดชอบโปรเจคย่อย ๆ ซึ่งดิฉัน ได้รับมอบหมายให้อยู่กลุ่มที่ 3 และรับหน้าที่เป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริการวิชาการ