ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย “เฉลิมพระเกียรติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์สำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ก็เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

 

       ..........................................................

 

       วันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้ทุกท่านได้ทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ให้แพร่หลาย ตลอดจนขอเชิญชวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่เข้ามาเรียนภาษาไทยในประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

      

      วัตถุประสงค์ สำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ก็ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศและได้รับการยกย่องถวายพระเกียรติอย่างสูงส่ง  

       

        อีกทั้งเพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทย และชาวต่างประเทศได้รู้ เข้าใจ ได้รู้จักใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ดีงาม

สามารถสื่อสารแสดงออกด้วยการพูดสุนทรพจน์ได้อย่างประณีต สละสลวย ตลอดจน เผยแพร่คุณค่าภาษาไทย ให้เป็นที่นิยมศึกษาของชาวต่างประเทศมากขึ้น

 

หัวข้อการพูด

 

         รอบคัดเลือก      

              หัวข้อเรื่อง ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในด้านต่างๆ  ได้แก่ พระราชจริยาวัตร   พระมหากรุณาธิคุณ  พระปรีชาสามารถด้านต่างๆ ผลงานทรงคิด  ประดิษฐกรรมและโครงการพระราชดำริที่ก่อคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยและชาวโลกเป็นที่ประจักษ์ สมควรถวายพระเกียรติยกย่องอย่างยิ่ง   (ผู้พูดเตรียมตัวฝึกซ้อมการพูดล่วงหน้า)

              เวลาที่พูด        -  ๑๐ นาที

 

 

     รอบชิงชนะเลิศ

 

              หัวข้อเรื่อง     คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  จะกำหนดหัวข้อการพูดแบบฉับพลันให้ โดยจะจับสลากเพื่อจัดลำดับการพูดก่อน-หลัง  และให้เวลาเตรียมตัวพูด  ๑๕  นาที (เตรียมตัวในห้องที่กำหนด โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแนะนำ)

              เวลาที่พูด     -  นาที

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 

     

             ๑. เป็นนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา

             ๒.จัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

                 ๒.๑ กลุ่มนักศึกษาไทย

                 ๒.๒ กลุ่มนักศึกษาต่างประเทศ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

              ๒.๒.๑ นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอก

              ๒.๒.๒ นักศึกษาที่เรียนวิชาอื่นๆเป็นวิชาเอก

             ๓. นักศึกษาต่างประเทศที่เรียนวิชาอื่นๆ เป็นวิชาเอกสามารถสมัครเข้าแข่งขันในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกได้  แต่กลุ่มที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในกลุ่มที่เรียนวิชาอื่นๆ เป็นวิชาเอกได้

 

จำนวนผู้สมัคร      สถาบันคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าสมัครได้กลุ่มละ ๑ คน  รวม ๒ คน

 

หลักฐานการสมัคร     ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่าย และสถาบันเซ็นรับรองคุณสมบัตินักศึกษา  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑

 

ส่งใบสมัครมาได้ที่      อาจารย์อิสริยาภรณ์  แสงปัญญา

สาขาวิชาภาษาไทย    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๘-๕๕๗๕๖    โทรสาร   ๐-๕๓๘๘-๕๗๐๙         มือถือ    ๐๘๑-๘๘๒๒๔๒๑

 

กำหนดการแข่งขัน

   

รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

 

สำหรับนักศึกษาไทย   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒  ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ วันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒  ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

กติกาและหลักเกณฑ์การให้คะแนน ใช้ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

          ๑. เนื้อหาสาระ                         ๓๐  คะแนน

              ๑.๑  ตรงหัวข้อที่พูด

              ๑.๒ เรียงลำดับความดี  ไม่สับสน

              ๑.๓  มีข้อมูลสนับสนุนการพูดดี มีน้ำหนัก

         ๒. การออกเสียง                       ๒๐  คะแนน

             ๒.๑ ออกเสียงอักขระชัดเจน  ถูกต้อง

             ๒.๒ น้ำเสียงเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

         ๓. การใช้ภาษาไทย                 ๔๐  คะแนน

             ๓.๑ การเลือกคำมาใช้ได้เหมาะสม

             ๓.๒ ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา

         ๔. เวลาที่ใช้พูด                        ๑๐  คะแนน   

             ๔.๑ พูดขาดหรือเกินเวลาที่กำหนดได้ไม่เกิน  ๑๕  วินาที

 

 

รางวัล

   

ประเภทนักศึกษาไทย

ชนะเลิศ    เงินรางวัล   ,๕๐๐  บาท  พร้อมประกาศนียบัตรและโล่   

รองชนะเลิศ ๑   เงินรางวัล   ,๕๐๐ บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศ ๒ เงินรางวัล   ,๐๐๐   บาท พร้อมระกาศนียบัตร

ชมเชย ๑ รางวัล           ได้รับประกาศนียบัตร

 

ประเภทนักศึกษาต่างประเทศ

 

กลุ่มที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก

ชนะเลิศ เงินรางวัล   ,๕๐๐  บาทพร้อมประกาศนียบัตรและโล่   

รองชนะเลิศ ๑   เงินรางวัล   ,๕๐๐  บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศ ๒ เงินรางวัล   ,๐๐๐    บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

ชมเชย ๑ รางวัล           ได้รับประกาศนียบัตร

 

กลุ่มนักศึกษาต่างประเทศที่เรียนวิชาอื่นเป็นวิชาเอก

ชนะเลิศ   เงินรางวัล   ,๕๐๐  บาท  พร้อมประกาศนียบัตรและโล่   

รองชนะเลิศ ๑   เงินรางวัล   ,๕๐๐  บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศ ๒ เงินรางวัล   ,๐๐๐    บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

ชมเชย ๑ รางวัล           ได้รับประกาศนียบัตร

 

 

       หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้นะครับ  การแข่งขันในช่วงเดือนมกราคม  เชียงใหม่กำลังสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบายดี พานักศึกษามาแข่งขันแล้วถือโอกาสเที่ยวเชียงใหม่ด้วยนะครับ  เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก   ดีครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายธารวรรณศิลป์ความเห็น (0)