แผนยุทธศาสตร์ อปท.ขอนแก่น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา

เมื่อวันทื่ 22  มีนาคมที่ผ่านมา  ทีมงานของสถาบันยุทธศาสตร์ฯ ได้รับเชิญจาก อบจ.ขอนแก่น ให้ช่วยจัดการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อปท.ขอนแก่น  ประจำปี 2550-2552  โดยมีสมาชิกอบจ. อบต. นายกเทศมนตรี และกรรมการของอบต.เข้าร่วม จำนวนประมาณ 280 คน  บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยทีมงานพยายามให้สมาชิกทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  แผนยุทธศาสตร์ อปท.นั้นมีองค์ประกอบ คือ  มี่วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา  โดยสาระน่าจะไม่แตกต่างกับอปท.อื่นๆ  สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรจะพัฒนาวิธีคิด  และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ลดการพึ่งพาจากส่วนกลางลง  และที่สำคัญคือ  ปลอดจากการแทรกแซงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ  และร่วมตัดสินใจอย่างแท้จริง  ความพร้อมของอปท.แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นวิธีการสนับสนุนจากส่วนกลาง ควรแตกต่างกันด้วย  และต้องมีช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมให้แก่อปท.ด้วย  มิฉะนั้นแล้ว ปรัชญาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจะถูกเบี่ยงเบน และไม่ประสบความสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)