เหลียวหลัง แลหน้า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สารสิน หงส์ลดารมภ์
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.นี้  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปฏิบัติแทนกรรมการและเลขานุการ คือ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่ไปราชการที่ต่างประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ สหรัฐอเมริกา  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ ท่านพล.ต.อ. เภา สารสิน  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านหนึ่ง คือ ศ.ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์  ทำให้คิดว่าเมื่อดำริก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีท่านดร.สุนทร  หงส์ลดารมภ์  ที่เป็นรมต.ว่าการกระทรวงการคลังสมัยนั้น ได้ติดตามจอมพลสฤษดิ์  ธนรัชต์  เพื่อดูพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณ  ต่อมา มีท่านพจน์  สารสิน  เป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในขณะที่ท่านดร.สุนทร  หงส์ลดารมภ์ไปดำรงตำแหน่งคนแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตระกูลสารสิน ยังมีท่านพงส์  สารสิน  บุตรชายของท่านพจน์  สารสิน  เคยเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นสส.จังหวัดขอนแก่นด้วย  ท่านพงส์  เป็นพี่ชายของท่านพล.ต.อ.เภา  ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่ศ.ดร.จีระ  เป็นบุตรของท่านดร.สุนทร  เพิ่งมารับตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นสมัยแรก  ตระกูลสารสินและตระกูลหงส์ลดารมภ์   ถือว่ามีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)