ก่อนอื่นเป็นเบื้องต้นก็ต้องขอแนะนำบล็อกกันเสียหน่อยตามธรรมเนียม ลิเกยังมีการออกแขก เพลงดีเพลงดังยังต้องมีIntro เพื่อความโก้ เราขอแนะนำบล็อกนี้นิดนะค่ะ

Learning to evaluation เป็นบล็อกที่สร้างขึ้นเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทั้งในเชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติ ในทุกแง่ทุกมุม โดยอิงประสบการณ์ที่สะสมกันมาและแลกเปลี่ยนกัน เพื่อความเจริญงอกงามทางศาสตร์การวัดและประเมินต่อไป