KM ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้พบปะ อภิปรายกับนักบริหารงานวิจัย ตัวแทนสกว.ระดับภาค ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัตการ ณ อาคารคลีนิคเทคโนโลยี ในวันที่ 5-7 เมษายน 2549 ซึ่งได้แบบจำลอง Tuna Model ดีมาก

ขอบคุณมาก

กุ้ง