จากการที่เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการงานวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 5-7 เมษายน 2549 โดยการติดตามภรรยามาเข้าเรียนรู้ทั้งการใช้เครี่องมือโมเดลปลาทู และการฝึกปฏิบัติจากผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งระดับผู้บริหารระดับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  ระดับ ผอ.สำนักวิจัย  นักวิชาการซึ่งเป็นหัวหน้าชุดโครงการและโครงการ  เจ้าหน้าที่จาก สกว. จำนวน 30 คน

วันแรกยังคงงงๆ อยู่ โดยผู้จัดต้องการให้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริงโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มและมีการเล่าเรื่อง ประสบการณ์ของการบริหารจัดการงานวิจัย  แล้วเลือกเรื่องที่ประทับใจในการนำเสนอ พร้อมรับฟังเรื่องคนอื่น  ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในหลายเรื่องจากหลายคน  หมดวันแรก