ประวัติสรภัญญ์   เป็นทำนองสวดทำนองหนึ่ง มีจุดกำเนิดมาจากการสวดทางพุทธศาสนา เป็นทำนองเทศน์ในตอนแรก เทศน์โปรดพุทธศาสนิกชนต่อมาจึงฝึกให้ฆารวาสร้อง การร้องในภาคอีสาน มีกันแพร่หลายในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านว่างจากการทำนา และรอช่วงการเก็บเกี่ยวมาถึง ชาวบ้านใช้เวลานี้ไปร่วมทำบุญที่วัด เช่น จัดทำดอกไม้ ในสมัยก่อนจัดทำนำมันจากพืช เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดให้มีแสงสว่างพอที่พระสงฆ์จะใช้เวลากลางคืน นอกจากนี้มีสตรีจับกลุ่มกัน้องสารภัญญ์โดยมีรุ่นเก่าเป็นผู้ฝึก  ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหมู่บ้านต่างๆจะมีประเพณีทอดเทียน ทอดสาด หมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพจะเชิญหมู่บ้านต่างๆ ส่งคณะสาภัญญ์เข้าประกวดกัน จะประกอบด้วยสตรีอายุประมาณ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 3-7 คน คนที่มีเสียงไพเราะที่สุดจะเป็นห้วหน้า และจากผลดังกล่าวงชาวบ้านเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้วยเพื่อให้คงอยู่กับคนไทยตราบนานแสนนาน

บทร้องสรภัญญ์ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา สรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย เล่าเรื่องพุทธประวัติ บทสวดคุณของบิดามารดา  บทสวดไหว้ครู เป็นต้น

สรภัญญ์โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 

คณะครูโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยได้มองเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเอาไว้ จึงได้จัดตั้งชมรมสรภัญญ์ขึ้น มีช่วงเวลาฝึกซ้อม คือ14.30-15.30 ในช่วงวันจันทร์ และวันพฤหัสสบดีหรือในเวลาว่าง ได้ส่งเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนผลปรากฎว่าชนะเลิศได้เป็นตัวแทนกลุ่มส่งประกวดในระดับเขตต่อไป

                                                    กลอนบูชาพระรัตนตรัย

                                                 นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต

                                        อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน )

                               มาลาดวงดอกไม้ ๆ         มาตั้งไว้เพื่อบูชา

                                บูชาคุณพระพุทธ ๆ        ผู้สูงสุดในโลกา

                                มาลาดวงดอกไม้ ๆ          มาตั้งไว้เพื่อบูชา

                                บูชาคุณพระธรรม ๆ          ผู้ได้นำบำเพ็ญมา

                               มาลาดวงดอกไม้ ๆ           มาตั้งไว้เพื่อบูชา

                               บูชาคุณพระสงฆ์  ๆ           ผู้ดำรงพระวินัย

                                มาลาดวงดอกไม้ ๆ           มาตั้งไว้เพื่อบูชา

                                บูชาคุณพระพุทธ ทั้งพระธรรม พระสงฆ์พร้อม

                                ด้วยจิตอันนอบน้อม ๆ    พร้อมทั้ครูผู้มีคุณ

                                ขอบุญอันส่วนนนี้ ๆ    จงเกิดมีแก่ข้า  เทอญ