มาตรฐานที่ 5

Amme
มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

สภาสถาบัน/กรรมการประจำคณะและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เน้นการ กระจายอำนาจ  โปร่งใส และตรวจสอบได้  รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

                ค่าน้ำหนักตัวบ่งชี้ของกลุ่มสาขา: 1.81

ค่าเป้าหมายของสถาบัน :  ระดับ 3

                ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2550: ระดับ 6

                ในปีการศึกษา  2550  กลุ่มสาขาฯได้ดำเนินการดังนี้

1.    กรรมการประจำคณะ/กรรมการบริหารสูงสุด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดำเนินงาน  ในเรื่องต่างๆ  เช่น มีการจัดระบบการทำงานภายในองค์กร มีการกำหนดภาระงานและกำหนดตัวบุคลากรอย่างชัดเจน มีการกำหนดเส้นทางการดำเนินงานของแต่และงานซึ่งตรวจสอบได้ มีการจัดทำเอกสารควบคุมตรวจสอบการจัดสรรงบในการดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากหน่วยงานและทางภาพรวมจากสาวนกลาง  (5.1-1.1)

2.    กรรมการประจำคณะ/กรรมการบริหารสูงสุดได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มสาขา และยังให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ คือคณะเสนอแผนยุทธ์ศาสตร์ให้คณะกรรมการประจำคณะ เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงในก้าวเป็นมหาวิทยาลัยใหม่และมีการจัดตั้งคณะขึ้นมาดังนั้นคณะกรรมการประจำคณะในที่นี้ประกอบ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหลักสูตร มีการประชุมร่วมพิจารณา และกำหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน(5.1-1.2)

3.    กรรมการประจำคณะ/กรรมการบริหารสูงสุด ได้ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจหลักของกลุ่มสาขา เช่น การติดตามเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีระบบการตรวจสอบโดยแบบสอบถามความคืบหน้าการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณอย่างน้อย 2 ครั้ง จัดทำเอกสารรายงานตัดยอดงบประมาณ

(5.1-1.3)

4.    มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/กรรมการบริหารสูงสุด โดยกำหนด (แผนการดำเนินงาน)  ให้มีการประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือน (ระบุช่วงเวลา)   ในรอบ 1 ปี   และมีการประชุมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  จำนวน....4....ครั้ง   หรือคิดเป็นร้อยละ.... ของแผน (5.1-1.4)

5.    กรรมการประจำคณะ/กรรมการบริหารสูงสุด มีจำนวน........23......คน  มีการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ............ของกรรมการทั้งหมด  (แสดงจำนวนกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ) (5.1-1.3)

6.       มีการส่งเอกสารให้คณะกรรมการ ก่อนการประชุม เป็นเวลา......3.......วัน (5.1-1.3)

7.    มีการประเมินผลงานของผู้บริการโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยการประเมินฯ นั้น มีลักษณะการประเมินโดย (5.1-1.3)

 

เกณฑ์การพิจารณาข้อ 5.1

                1. กรรมการสภาสถาบัน/ กลุ่มสาขา เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดำเนินงาน

                2. สภาสถาบัน/ กลุ่มสาขา มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และให้ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

                3. สภาสถาบัน/ กลุ่มสาขาติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอย่างครบถ้วน มากกว่าปีละ 2 ครั้ง

                4. มีการประชุมสภาสถาบัน/ กลุ่มสาขาอย่างต่ำร้อยละ 80 ของแผน

                5. มีกรรมการสภาสถาบัน/ กลุ่มสาขา เข้าประชุมโดยเฉลี่ยอย่างต่ำร้อยละ 80

                6. มีการส่งเอกสารให้กรรมการสภาสถาบัน/ กลุ่มสาขา ก่อนประชุมโดยเฉลี่ยอย่างต่ำ 7 วัน

                7. มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/ กลุ่มสาขาโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและตกลงกันไว้ล่วงหน้า

 

         เกณฑ์การให้คะแนนอิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของตัวบ่งชี้ (จำนวนข้อ)

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

1 -  3

4

³ 5

                 

         ผลการประเมินเทียบเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้                                          3            คะแนน

         ผลการประเมินการบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนสถาบัน        1           คะแนน

         รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้                                  4          คะแนน

 

ข้อมูลประกอบการรายงาน:

1. รายงานการประชุมของกรรมการประจำคณะ/กรรมการบริหารสูงสุด  ที่แสดงถึงการให้ความเห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ ของสถาบัน/ กลุ่มสาขาวิชา

2. หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบสภามหาวิทยาลัย/กรรมการคณะ/กลุ่มสาขาวิชา  เช่นรายงานทางการเงิน   สภาสถาบัน/กลุ่มสาขาวิชามีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และให้ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

3. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอย่างครบถ้วน 

4. แผนการประชุมของกรรมการสภาสถาบัน/กรรมการประจำคณะ/กลุ่มสาขาวิชา 

5.  จำนวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการสภาสถาบัน/กรรมการประจำคณะ/กลุ่มสาขาวิชา 

6.  หลักฐานจำนวนวันที่ส่งเอกสารให้กรรมการสภาสถาบัน/ กลุ่มสาขา ก่อนประชุม

7.  ผลการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/กลุ่มสาขาวิชา

8.  หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/กลุ่มสาขาวิชา

 

ผลการประเมินตนเอง

                - จากผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม มีผลการดำเนินงาน.....6...... ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินที่ระดับ.......3........ คะแนน

                - ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้…3……ข้อทำให้ได้คะแนนเท่ากับ……1…..คะแนน

                สรุป ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1ในปีการศึกษา 2550 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม มีผลการประเมิน ระดับคะแนน.......4....... คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :

                ปี2550 การบริหารจัดการบางส่วนยังเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม คือบริหารจัดการมาจากส่วนกลาง   จึงขาดจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา :

                การกระจาย อำนาจมาคณะ  ควรต้องเร่งพัฒนา

รายการหลักฐาน :             

หมายเลขเอกสาร

รายละเอียด

5.1-1.1

-  ที่ศธ.0583.05.143/2550 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

-  พิเศษ/2550 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน

-  กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ร่วม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ยุทธวิธีมุ่งสู่แผนงาน/โครงการกิจกรรม ในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.1-1.2

-  ผังโครงสร้างการดำเนินงาน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

-  ข้อมูลหลักสูตร

5.1-1.3

-  แผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการ

-  หนังสือเชิญประชุม

-  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

-  รายงานการประชุม


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก

          ค่าน้ำหนักตัวบ่งชี้ของกลุ่มสาขา: 1.81

          ค่าเป้าหมายของสถาบัน:  ระดับ 2

           ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2550: ระดับ 2

                ในปีการศึกษา  2550  กลุ่มสาขาฯได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยได้มีการดำเนินงาน   ดังนี้  

1.  มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับของระดับภายในองค์กร  โดยการ จัดตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ในคณะ   ให้แนวนโยบายการจัดการความรู้ในคณะ  และจัดทำแผนการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ 3 ข้อ เพื่อเลือกสรรความรู้มาทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) เป็นแผนรายปี (Action plan) ปีละ 3 เรื่อง (5.2-1.1)

2.  มีการสร้างองค์ความรู้และแบ่งปันองค์ความรู้  โดยกลุ่มสาขาได้ดำเนินการโดยการสนับสนุนการคิดอย่างเป็นระบบและวิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้คนได้รู้จักวิธีคิดใหม่ๆ โดยการ โดยการจัดองค์ความรู้ 3 เรื่อง ประกอบด้วย  (5.2-1.2)

1.       การสร้างวิสัยทัศน์พันธกิจร่วม

2.       การทำวิจัยเฉพาะทาง

3.       ความรู้เรื่องผู้เรียนเป็นสำคัญ (จะใช้ งปม. 51)

 

หมายเหตุ:  ปี การศึกษา 2550 คณะฯ และกลุ่มสาขาศิลปกรรมฯเพิ่งเริ่มก่อตั้งองค์กรเมื่อ พ.ค.50 ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการเรื่องการจัดการองค์ความรู้ (KM)

 

ระดับคุณภาพ   

1 = มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำงบประมาณ 2550

2 = มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3 = มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

4 = มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

5 = มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการความรู้

เกณฑ์การให้คะแนนอิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของตัวบ่งชี้ (ข้อ)

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

1 – 2

3

³4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพการศึกษา 2550

คำสำคัญ (Tags)#รายงานการประเมินตนเอง#ศิลปกรรม

หมายเลขบันทึก: 227306, เขียน: 04 Dec 2008 @ 14:11 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)