การประกันคุณภาพ

 บ่ายวันนี้ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้นั่ง "ลปรร (แลก เปลี่ยน เรียน รู้) กันอีกครั้ง เพื่อสื่อสารกันให้ทุกท่านรับทราบ ถึงความเชื่อมโยง" นับตั้งแต่

 คุณภาพ--->การควบคุมคุณภาพ--->การประกันคุณภาพ--->การพัฒนาคุณภาพ

 คุณภาพ--->มาตรฐานการศึกษา--->การประกันคุณภาพภายใน--->การประกันคุณภาพภายนอก

 อีกประเด็นที่ต้องสื่อสารกันในทีมงาน "ศูนย์บริการวิชาการ" ให้เข้าใจ คือ ความเชื่อมโยงระหว่าง การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ของ หน่วยงาน หรือ สถาบันนั้นๆ ที่ต้องดู บริบท และ พันธกิจ ของเจ้าของให้ดี

 หากจะศึกษาให้ดีเราคงต้องศึกษาใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๔๗ คือ การประกันคุณภาพต้องเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ ต้องทำรายงานประจำปี นำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตาม มาตรา ๔๙ ซึ่งจะเดินการ ๕ ปี ต่อครั้ง

JJ