สรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ จาก อาจารย์วีระพงษ์ ชิดนอก

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ พัฒนางานวิจัยในด้านการทำสอบสมรรถภาพการออกกำลังกายให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และนำรูปผบบของการฝึกการออกกำลังกายและการอธิบายวิธีการออกกำลังกาย รวมไปถึงการสอบถามสุขภาพสำหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงต่อการออกกำลังกายให้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง ก่อนที่จะฝึกออกกำลังกาย ในรายวิชาสมรรถภาพทางกาย

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม  2549  อาจารย์ วีระพงษ์  ชิดนอก ได้เข้าเร่วมประขุมวิชาการ   ซึ่งจัดโดยภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย  จัดประชุมวิชาการประจำปี 2549 และประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด ในอนาคต"   หลังจากการเข้าร่วมประชุมแล้ว อาจารย์ ก็ได้เขียน AAR ได้ข้อสรุปดังนีค่ะ

1.ความคาดหวัง/เป้าหมายหรือความมุ่งหมายก่อนเข้าร่วมประชุม คือ   1.1ได้รับทราบเกี่ยวกับทิศทางของวิชาชีพกายภาพบำบัดในอนาคตภายหลังการก่อตั้งสภากายภาพบำบัด  1.2 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในด้าน Exercise Physiology เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัยและศูนย์ส่งเสริมปฏิบัติการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ รวมไปถึงการเรียนการสอน

2.สิ่งที่ได้รับเกินกว่าเป้าหมาย คือ 2.1 วิทยากร As soc.Prof Edmund O Aceredo เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก สมารถอธิบายได้อย่างเข้าใจและชัดเจน รวมถึงความรู้ที่ได้รับสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงๆ  2.2ได้รับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจกับนักกายภาพบำบัดในด้านการทดสอบสมรรถภาพการออกกำลังกายในนักกีฬา นอกจากนี้อาจจะมีการร่วมมือในการทำวิจัยกันในอนาคต

3.สิ่งที่ได้รับต่ำกว่าเป้าหมาย คือ วิทยากรไม่ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Exercise and Heart rate variability ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีการทำวิจัยกันอย่างแพร่หลาย

4.สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ ได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับทิศทางของวิชาชีพกายภาพบำบัดในอนาคต ภายหลังการก่อตั้งสภากายภาพบำบัดกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ  และ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

5.หลังจากการประชุม  สิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ 5.1พัฒนางานวิจัยในด้านการทำสอบสมรรถภาพการออกกำลังกายให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  5.2นำรูปผบบของการฝึกการออกกำลังกายและการอธิบายวิธีการออกกำลังกาย รวมไปถึงการสอบถามสุขภาพสำหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงต่อการออกกำลังกายให้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง ก่อนที่จะฝึกออกกำลังกาย ในรายวิชาสมรรถภาพทางกาย

ความเห็นของหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด  อาจารย์กนกพร  อุณเอกลาภ  "เห็นควรเผยแพร่ (ข้อ 5.2) แก่อาจารย์และนักกายภาพบำบัดในภาควิชาทราบ  เพื่อพัฒนาการบริการที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ 

และข้อเสนอแนะของผู้พิมพ์สรุปผลการประชุมลง Blog นะคะ  คิดว่า อาจารย์วีระพงษ์  น่าจะมี Blog เป็นของตนเอง ก็ดีนะคะ

                                                     


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีแนะนำ Blog ให้อาจารย์วีระพงษ์ครับ