คนดีสหเวช Happy Soul : 13 นายจักรพงศ์ แสงจักร์

13 นายจักรพงศ์ แสงจักร์

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  13  ขอแนะนำ 
นายจักรพงศ์  แสงจักร์ นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img228

นายจักรพงศ์  แสงจักร์

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ  1  ต.ค. 2548
 • ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค 
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 4 งดเว้นการพูดคำเท็จ  คำหยาบ  พูดส่อเสียด  พูดเพ้อเจ้อ
  - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี


 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   4 ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)