'งานวิจัยในชั้นเรียน

choothong (ชูทอง)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
  
   
    รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
    
   
  
 
 
  
   
     
   
  
 
 
  เรื่อง 
 
 
  
 
  
   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   
  
 
 
  
   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔/๗
     รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  
  
 
 
  
   “เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน”  โดยใช้สื่อ  Power Point
  
 
 
  
         ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑
  
 
  
  
  
  
 
  
   โดย
   
  
 
 
  
   นายธรรมรัตน์  ชูทอง
  
 
 
  
  
 
  
    
  
 
 
  
   
    
     
      โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
     
     
    
   
  
 
 
  
   
    
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  
     
    
   
  
 
 
  
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
    
   
  
 
 
  
    
  
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ

 

            การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวรการที่ผู้สอนได้ทำการศึกษา  ค้นคว้า  เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อที่ผลิตขึ้นประเภท Power Point  ต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และใช้วิธีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ในชั้นเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                การวิจัยครั้งนี้ สำเสร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการให้คำแนะนำของ คุณครูสุกัญญา  พงศ์นุรักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    และการให้ความร่วมมือด้วยดีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๗  ทุกคน  จึงขอขอบคุณมา    โอกาสนี้ด้วย        

                                                                                                                                  

 

                                                                                                

                                                                                                     (  นายธรรมรัตน์  ชูทอง  )

 

   -----------------------------------------------------------------------

สารบัญ

                                                                                                 หน้า

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                                                                                                         ปัญหา  สาเหตุ                                                                                                                                                      

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                        

ระยะเวลาที่ดำเนินการ                                                                                                                                         

จำนวนนักเรียนที่ศึกษา                                                                                                                                      

แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                       

ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                

สรุปผลการวิจัย                                                                                                                                                     

การอภิปรายผล                                                                                                                                                     

ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                         

ภาคผนวก                                                                                                                                                                

 

  - ๑ -

ชื่องานวิจัย      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่     ๔/๗

                          รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ “ เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน”  โดยใช้สื่อ  Power Point    

                          ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  

ผู้วิจัย                 นายธรรมรัตน์  ชูทอง

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

๑.  ปัญหา  สาเหตุ

            ปัญหา   :  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔/๗  บางคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ   

๒.  วัตถุประสงค์

                             ๑.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

                          ๒.  เพื่อทดลองการใช้สื่อที่ผลิตประเภท  power  point

                          ๓.  เพื่อต้องการให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เกรด  ๓-๔ ร้อยละ ๖๕  ขึ้นไป  จากการ

                                ใช้สื่อ นวัตกรรม  power  point  

๓.  ระยะเวลาที่ดำเนินการ

                          ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑    ( เดือนกันยายน  ๒๕๕๑ )  

๔.  จำนวนนักเรียนที่ศึกษา   ๒๙    คน  

๕.  แนวทางการดำเนินการ

                                ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

                                ๒. นำสื่อที่ผลิตไปทดลองใช้กับนักเรียนทั้งห้อง

                                ๓.  ตั้งเกณฑ์ให้นักเรียนผ่านในอัตรา  ร้อยละ   ๕๐    

                                ๔.  ดูผลสัมฤทธิ์หลังจากการใช้สื่อ  ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ ๕๐  ถือว่าใช้ได้

                                ๕.  นำสื่อ  power  point  นั้นมาใช้กับนักเรียนที่ต้องการทดลอง อีกครั้ง

                                ๗.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ  หลังจากที่ได้ชมสื่อ power  point   

                                ๘.   ทดสอบความรู้กับกลุ่มตัวอย่าง  หลังจากการใช้สื่อ

                                ๙.   พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ว่ามีค่า

                                       ความแตกต่างกันอย่างไร

              ๑๐. ให้นักเรียนทำแบบประเมินเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนหลังจากใช้สื่อ   power  point    

- ๒ -

๖.  ผลการดำเนินการ

                                จากการดำเนินการจัดกระบวนการการเรียนการสอนใช้สื่อประเภท   power  point ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔/๗   พบว่ากิจกรรมการสอนทำให้นักเรียนสนใจ มีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นมาก   ผลสัมฤทธิ์ก่อน เรียนและหลังเรียน  มีความแตกต่างกัน  เมื่อทำแบบทดสอบ     และมีเจตคติต่อการใช้สื่อ  power  point  เป็นไปในทิศทางที่พึงพอใจในระดับมาก 

๗.  สรุปผลการวิจัย

                                1.  จากการใช้วิธีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยใช้สื่อ  power  point  เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอน  ช่วยให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ร้อยละ  ๖๕.๐๐ 

2.   นักเรียนส่วนมากพอใจต่อการใช้สื่อประเภท   Power Point   ข้อที่พอใจมากที่สุดคือ

สถานที่ห้องเรียนในการใช้สื่อ power point  อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๕๕   แสดงว่าผู้เรียนส่วนมากมีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำเสนอสื่อดังกล่าว 

๘.  การอภิปรายผล

                                1. จากการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ๑   โดยใช้สื่อประเภท power point เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจ  ทำให้สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีความพอใจสนใจ และกระตุ้นให้ตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์เป็นที่พึงพอใจในระดับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  เกินร้อยละ   ๖๕.๐๐        

                        2.    นักเรียนส่วนมากมีเจตคติที่พึงพอใจต่อการใช้สื่อประเภท  power  point  อยู่ในระดับมาก 

เกี่ยวกับสถานที่ห้องเรียนในการใช้สื่อ power  point  คิดเป็น  ร้อยละ ๙๖.๕๕  ถือว่าการน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาที่นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ#วิจัยในชั้นเรียน เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 223911, เขียน: 18 Nov 2008 @ 18:23 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ... เข้ามาติดตามผลงานดี ๆครับ

จาก...ผู้สร้างสถานการณ์ทางการเรียนการสอน

ไพโรจน์ ชูทอง
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ดูผลงาน

พิชญา ปรางเปรมปรี
IP: xxx.8.235.197
เขียนเมื่อ 

อ่านงานวิจัยแล้วสนใจมากอยากรบกวนให้ช่วยแนะนำเอกสารอ้างอิงเรื่องสาเหตุที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำให้หน่อย ตอนนี้กำลังเรียนป.บัณฑิตอยู่ต้องการทำรายงานการวิเคาระห์สาเหตุของผลสัมฤทธ์ทางการเรียนต่ำของนักเรียน ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากคับ

เขียนเมื่อ 

อ่านค่อนข้างยากครับ

ขอบคุณความตั้งใจดีๆ ครับ