เก็บข่าวด่วนประเด็นร้อนๆ จาก FWD Mail มาฝาก....ดังนี้ค่ะ  แห่ะๆๆๆ copy ของเค้ามาเลยแหละใครสนใจอยากรู้เพิ่มเติมติดต่อไปที่ สรอ.นะคะ

New Edition!!! ISO 9001:2008 Quality Management System Standard

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ International Organization for Standardization (ISO) ได้ประกาศมาตรฐาน ISO 9001 Version ใหม่ปี 2008 ซึ่งนับเป็น Edition ที่ 4 นับตั้งแต่ฉบับแรกในปี ค.ศ. 1987

คณะกรรมการด้านเทคนิคชุดทึ่ TC 176/SC 2 – Quality systems ได้พัฒนาข้อกำหนดมาตรฐาน“ISO 9001:2008, Quality Management System – Requirements” โดย ISO 9001:2008 นี้ ไม่มีการเพิ่มข้อกำหนดใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เป็นเพียงการเพิ่มรายละเอียดความชัดเจนของตัวข้อกำหนดจาก Version เดิมปี 2000 ซึ่งมีการใช้มาอย่างยาวนานตลอด 8 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ข้อกำหนด ISO 9001:2008 ได้มีการปรับเพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

สำหรับระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนจาก Version ปี 2000 ไปสู่ ISO 9001:2008 นั้น ISO และ IAF (International Accreditation Forum) ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยน (Transition Period) กล่าวคือ

4    องค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 สามารถขอการรับรองหรือตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ได้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 หรือ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ISO ประกาศมาตรฐาน Version ใหม่ “ISO 9001:2008”

4    ใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จะมีอายุการรับรองจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หรือ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ISO ประกาศมาตรฐาน Version ใหม่ “ISO 9001:2008”

.....และจากผลการสำรวจของ ISO ล่าสุดปี ค.ศ. 2007 พบว่า กว่า 175 ประเทศทั่วโลก ได้มีการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จำนวนทั้งสิ้น 951,486 ใบรับรอง ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากข้อกำหนด ISO 9001 สามารถประยุกต์เข้าได้ทั้งองค์กรทุกประเภท โดยช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการขององค์กร อีกทั้ง ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นระหว่างองค์กรธุรกิจ (Business-to-business relations) ด้วยกันเอง ในการสรรหาผู้ส่งมอบ และช่วยเสริมศักยภาพของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมขององค์กร

หากองค์กรมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-617-1727

ที่มา: www.iso.org

Best Regard

Attapon Piriyaprakob

Inspection Body Department

--------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Management System Certification Institute (Thailand)