คนดีสหเวช Happy Soul : 12 นางนิตา วัชรพันธ์

นางนิตา วัชรพันธ์

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  12  ขอแนะนำ 
นางนิตา  วัชรพันธ์  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2293

นางนิตา  วัชรพันธ์

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  7  มิ.ย.  2550
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีล 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปีตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

   

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   3 ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)