คนดีสหเวช Happy Soul : 11 นางรวิศสกุล รุ่งเรื่อง

11 นางรวิศสกุล รุ่งเรื่อง

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  11  ขอแนะนำ 
นางรวิศสกุล  รุ่งเรื่อง  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  

นางรวิศสกุล  รุ่งเรื่อง

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  13  ต.ค. 2541
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปีตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

   

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   2 ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)