ใบงานครั้งที่ 1

  1. ความสำคัญของงานบ้าน  งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ

2.       อธิบายประโยชน์ของงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ

3.       อธิบายขั้นตอนกระบวนการ การทำงาน ของงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ

4.       เลือกใช้เครื่องมือในการทำงาน

5.       เลือกวิธีการเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ

6.       ซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน

7.       ยกตัวอย่างแนวความคิดในการทำงาน

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1

1.       จงยกตัวอย่างความสำคัญของงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ มาอย่างละ 1 ข้อที่นักศึกษาเห็นว่าสำคัญที่สุด

2.       จากประโยชน์ของงานต่างๆที่นักศึกษาได้ศึกษาแล้วนั้นนักศึกษาคิดว่าประโยชน์ของงานข้อใดมีความคล้ายคลึงกันที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการทำงานของตนเอง

3.       จากการศึกษางานต่างๆนักศึกษามีวิธีใดในการเลือกเครื่องมือในการทำงานและการรักษาเครื่องมือรวมถึงการซ่อมแซมเครื่องมือ