อิน
นางสาว จรีภรณ์ ทิศอาจ

my village


Pingpong lives in a small village.

My village

 

Pingpong lives in a small village.It is Bannalablaeng village. There are canals and hills. It is Huaw-nam-sai canal. It is Khaw-sum-nguang hill.There are farms and fields. There are not many people. There are many animals. Pingpong has hens , oxes, and fish .Pingpong likes to live in the village.

คุณภาพของผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เป้าหมาย/ความคาดหวัง

คุณภาพของผู้เรียน

ช่วงชั้นที่ 1 (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

1.        เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

2.     มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด ตามหัวเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธ์กับบุคคล ภายในวงคำศัพท์ 300-450 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

3.        ใช้ประโยคคำเดียว (one word sentence) และประโยคเดี่ยว (simple sentence) ในการสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

4.        มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาตามระดับชั้น

5.        มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้ในวิชาอื่น ตามความสนใจและวัย

6.        มีความสามารถในการใช้ภาษาภายในห้องเรียนและในโรงเรียนในการแสดงหาความรู้และความเพลิดเพลิน

ช่วงชั้นที่ 2 (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

1.     เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนแนะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อมในชุมชน

2.     มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

       เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟ้า อากาศ ภายใน

       วงคำศัพท์ ประมาณ 1,05-1,200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

3.        ใช้ประโยคเดี่ยว และประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ

4.        เข้าใจข้อความที่เป็นความเรียง  และไม่ใช่ความเรียงในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในบริบทที่หลากหลาย

5.        มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาตามบริบทของข้อความที่พบตามระดับชั้น

6.        มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ นำเสนอและสืบค้นข้อมูลความรู้ ในวิชาอื่นที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้น

7.        มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในห้องเรียน และในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อความเพลิดเพลิน

 

 

หมายเลขบันทึก: 222863เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2008 14:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 12:19 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

คุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน

ช่วงชั้นที่ 1 (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

ช่วงชั้นที่ 2 (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

1.     เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนแนะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อมในชุมชน

เราสามารถนำมาจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณาการได้

1.        เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

การเรียนรู้สามารถจัดบูรณาการ จัดทำกิจกรรมการสำรวจสวนสมุนไพรในชุมชน

การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้แก่

สัตว์ สถานที่ ต้นไม่(พืช) ใช้ กิจกรรม mind map ในการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในช่วงชั้นนั้น ๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี