ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ มีลักษณะดังนี้

·         หนังสือ (Book) หรือ...............

·         จุลสาร (Booklets หรือ

·         อนุสาร Pamphlets Magazine Advertising

·         วารสาร (Periodical หรือ Journal)

·         นิตยสาร (Magazine)

·         หนังสือพิมพ์ (Newspaper)

·         ใบปลิว (Leaflet , Handbill)

·         แผ่นพับ (Folder)

·         โบรชัวร์ (Brochure)

·         แคตาล็อก (Catalog)

·         จดหมายข่าว หรือจดหมายขาย (Newsletter)

·         บัตร (Card)

·         สื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ (Direct Mail : MD.)

·         แผ่นภาพโฆษณา (Poster)

·         แผ่นภาพโฆษณาแขวน (Mobile)


โฆษณาทางหน้านิตยสาร Magazine Advertising (Mag. Ad.)

จุลสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราวๆ ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน

อนุสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องราว ทำออกมาเป็นหนังสือเฉพาะกิจ, หนังสือที่ระลึกตามวาระต่างๆ

วารสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่เป็นหนังสือออกมาเป็นคราวๆ เหมือนนิตยสาร ต่างกันตรงที่วารสารเป็นหนังสือที่จัดทำโดย องค์การ สถาบัน  สมาคม หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น วารสารข้าราชการ วารสารคณิตศาสตร์ เนื้อหาจะเน้นทางด้านวิชาการมากกว่าบันเทิง

นิตยสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่เป็นหนังสือออกมาเป็นคราว ๆ เป็นรายคาบ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 3 เดือน รวบรวมเนื้อหาประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จัดทำโดยผู้ประกอบการ มุ่งหวังผลกำไรทางการค้า เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความบันเทิง


* ทั้งหมดนี้หากมีโฆษณาแทรกอยู่จัดเป็นสื่อโฆษณาทางหน้านิตยสาร

โฆษณาทางหน้านิตยสารจะสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะได้ เพราะนิตยสารจะเสนอเนื้อหาสาระเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ การแยกประเภทของนิตยสาร แบ่งได้หลายวิธี เช่น

- แยกตามขนาดหน้าของนิตยสาร

- แยกตามความถี่ของนิตยสาร เช่น รายเดือน รายปักษ์

- แยกตามความสนใจของเนื้อหาสาระ เช่น นิตยสารการท่องเที่ยว นิตยสารสำหรับผู้หญิง,   สำหรับวัยรุ่น,สำหรับผู้ชาย


การใช้สื่อนิตยสารมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบดังนี้

ข้อได้เปรียบ
1. ผู้โฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้โฆษณาไปถึงได้

2. สามารถแสดงสีสรรเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนใจได้อย่างดีเนื่องจากใช้  กระดาษดีกว่า หนังสือพิมพ์

3. สามารถใช้คูปองและแบบตอบรับในการโฆษณาได้อย่างดี เนื่องจากผู้อ่านมีเวลาได้นานกว่าหนังสือ พิมพ์และละเอียดกว่า

4. ระยะเวลาการอ่านนิตยสารยาวนานกว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ และผู้อ่านสามารถอ่านได้หลายครั้ง เนื่องจากการจัดรูปเล่มสวยงามกระทัดรัดและเรื่องราวที่น่าอ่านในนิตยสารมีมากและหลายสาขา

5. การอ่านนิตยสารมักจะอ่านในเวลาที่ว่าง ทำให้โอกาสของการอ่านโฆษณามีมาก

6. การลงโฆษณาในนิตยสารบางเล่มเป็นการเพิ่ม Image ของสินค้า

ข้อเสียเปรียบ
1. นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

2. ไม่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณาหรือทำการโฆษณาได้จนถึงวันก่อนพิมพ์ออก จำหน่ายเนื่องจากจะกำหนดวันเวลาที่ต้องส่งข้อความ โฆษณาให้ไว้แต่เนิ่น ๆ (4-6 อาทิตย์ก่อนออกจำหน่าย)

3. งานศิลป์เกี่ยวกับการผลิตงานโฆษณาสำหรับนิตยสารมีราคาสูง

4. ภาพต่างๆ ไม่มีการเคลื่อนไหว

 

ใบปลิว Leaflet Handbill

คือ สื่อโฆษณาที่มีลักษะที่เป็นแผ่นหรือใบเดียวโดด ๆ อาจตีพิมพ์เพียงหน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้เป็นรูปแบบที่ประหยัดและใช้ประโยชน์ได้หลายทาง โดยมีขนาดแตกต่างกันไป ใช้ในการจัดโดยส่งตรงไปยังลูกค้า หรือจัดวางบนเคาน์เตอร์สินค้าให้หยิบฉวยไปได้สำหรับผู้ที่สนใจ หรือจัดแจกโดยมีคนยืนแจกตามสถานที่ชุมนุมชนต่างๆเช่น ศูนย์การค้า  โรงเรียน  ข้างสะพานลอยฯลฯ  ทั้งนี้อยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะสื่อถึง นอกจากนั้นยังสอดร่วมไปกับจดหมายข่าวได้อีกด้วย

 
    


อีกวิธีหนึ่งที่แจกคือ การโปรยแจกโดยเรียกสื่อประเภทนี้ว่า  Flyers

ใบปลิวลักษณะนี้คือ จะเป็นเนื้อหามากกว่าภาพ และจะเป็นข้อความที่ปกปิด เช่น ใบปลิวชักชวนต่อต้านทางการเมือง เป็นต้น

 

แผ่นพับ Folder

มีลักษณะคล้ายแผ่นปลิว แต่มีขนาดใหญ่กว่า (เมื่อคลี่ออกมา) เนื่องจากถูกออกแบบให้บรรจุรายละเอียด ได้มากกว่าใบปลิว มีได้ตั้งแต่ 2-5 ทบ หรือมากกว่านั้น มีลักษณะเป็นใบ แล้วทับทบไปมา พับได้มากกว่า หนึ่งครั้งขึ้นไป มีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าใบปลิว วิธีการพับมีหลายแบบ เช่น พับทบกันไปมาเท่ากันทุกด้าน, พับไม่เท่ากันทุกด้าน และในปัจจุบันมีการออกแบบให้มีลูกเล่นมากมายจะเป็น ไดคัด พ็อพอัพ ดึง ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและเจ้าของสินค้า  วิธีการจัดแจกเป็น เช่นเดียวกับใบปลิว

    

 

การออกแบบแผ่นพับเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากแผ่นพับมีวิธีการพับหลายแบบและไม่มีเลขหน้ากำกับเหมือนกับหนังสือที่จะบังคับให้ผู้อ่าน อ่านไปทีละหน้า ดังนั้นผู้ทำแผ่นพับจึงต้องออกแบบจัดเรียงลำดับการเสนอข้อความและรูปภาพในการโฆษณาให้เหมาะสมกับลักษณะของการพับนั้น ๆ เพราะถ้าออกแบบไม่ดีแล้วจะทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนใจการอ่านได้ง่าย

 

เอกสารเย็บเล่ม Brochure

เป็นเอกสารเช่นเดียวกับแผ่นพับแต่เย็บรวมเล่มเป็นเล่มบาง ๆ เย็บกลางคล้ายหนังสือ  มีขนาดและรูปแบบต่าง ๆ กันไปแล้วแต่ออกแบบ บ่งบอกถึงรายละเอียดลักษณะ รูปแบบ ชนิด เนื้อหา สรรพคุณของสินค้าหรือบริการได้มากกว่าใบปลิวและแผ่นพับ หน้าปกต้องออกแบบให้สะดุดตา เพื่อให้รู้ว่าเป็นเอกสารเรื่องอะไร มีรูปภาพสีสรรน่าหยิบอ่าน

เอกสารเย็บเล่มหรือโบรชัวร์นี้จะใช้เพื่องาน เผยแพร่ แนะนำ ที่มีความสำคัญมากกว่าแผ่นพับ เพราะ
มีความพิถีพิถันในการจัดทำ และต้นทุนในการจัดทำสูงกว่า

  

แคตาล็อก Catalog

เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เอกสารโฆษณานี้จะมีรายละเอียดสมบูรณ์ที่สุด ในบรรดาเอกสารโฆษณาอื่นๆ ส่วนมากแคตาล็อกจะพิมพ์เป็น รูปเล่ม หรือเป็น แฟ้ม ซึ่งภายในจะแทรกใบแทรกขนาดเท่าแฟ้มไว้ก็ได้         แคตาล็อกแบบแฟ้ม  นี้กำลังเป็นที่นิยมมาก เพราะมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนใบแทรก หากสินค้านั้นหมด หรือแก้ไขใหม่ สามารถพิมพ์เฉพาะใบได้ ไม่ต้องพิมพ์แก้ไขใหม่ทั้งหมดแบบแคตาล็อกเล่ม

ส่วนแคตาล็อกเล่มจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนกว่า ดูมีค่าและสามารถสร้างภาพพจน์ของสินค้าได้มากกว่าแคตาล็อกแฟ้ม สื่อโฆษณาชนิดนี้สามามารถให้รายละเอียดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาสื่อโฆษณาตรงนั้นหมดนอกจากนี้อาจมีใบสั่งซื้อสินค้าแนบอยู่ด้วย

 

 

จดหมายข่าวหรือจดหมายขาย Newsletter

เป็นจดหมายที่ผู้โฆษณาส่งไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อชักชวนให้ซื้อสินค้า โดยในจดหมายมักใช้ข้อความจูงใจต่างๆเช่น "ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ทางบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าเป็นผู้ที่ เหมาะสม…" หรือใช้สิ่งล่อใจ เช่น การให้ส่วนลด การให้ของแถม มีโบนัส คูปอง หรือใช้สิทธิพิเศษอื่นๆการใช้จดหมายในกรโฆษณาเป็นวิธีที่ได้ผลพอสมควร ทั้งนี้เพราะจดหมายจ่าหน้าซอง ถึงตัวลูกค้าแต่ละคนโดยเฉพาะ ทำให้ผู้รับเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง และสนใจที่จะอ่านข้อความโฆษณานั้น

 

บัตร Card

นับเป็นสิ่งโฆษณาที่ถูกที่สุดในบรรดาสิ่งโฆษณาทั้งหลาย มีลักษณะเป็นบัตรที่มีที่ว่างสำหรับเขียนข้อความลงไปได้ และเนื่องจากจากเนื้อหาที่จะใส่ข้อความลงไปนั้นมี จำกัด   ดังนั้นผู้เขียนข้อความโฆษณาจึงต้องมีความสามรถในการใช้ถ้อยคำได้ดีพอสมควร จึงจะสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านได้

 

 

 

สื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ Direct Mail (DM)

คือ สื่อโฆษณาที่อาศัยการสื่อทางไปรษณีย์ ดำเนินการเป็นการเคลื่อนไหวทางการตลาดรูปแบบใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งข่าวสารข้อมูลที่ผู้โฆษณาต้องการสื่อให้แก่ กลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม กลุ่มหนึ่ง  สื่อโฆษณาทางไปรษณีย์อยู่ในรูปของจดหมาย แผ่นพับ ใบปลิว แคตาล็อก จุลสาร โบรชัวร์ แผ่นการ์ด ฯลฯ สื่อโฆษณาชนิดนี้ มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็คือ

- แม่บ้านต้องออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น

- คนต้องการเวลาพักผ่อนมากขึ้น

- หาที่จอดรถยาก เวลาออกไปซื้อเอง

- ไม่อยากเหนื่อยที่ไปซื้อของเองแล้วยังต้องยกเองอีก

- ในวันหยุด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามีคนมาก

    

 

 

การใช้สื่อโฆษณาโดยตรงมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบดังนี้
ข้อได้เปรียบ
1. เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิผล

2. ไม่มีคู่แข่งขันหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มาแย่งความสนใจ

3. ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง คือ มีลักษณะเป็นส่วนตัว

4. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่โฆษณา

5. มีสิ่งโฆษณาสามารถควบคุมการดำเนินการทุกสิ่ง เกี่ยวกับโฆษณาได้ เช่น คุณภาพกระดาษ เวลาส่ง เป็นต้น


ข้อเสียเปรียบ
1. หารายชื่อผู้ที่เหมาะสมได้ยาก

2. ชื่อที่อยู่ล้าสมัยได้ง่าย ทำให้โอกาสที่จะส่งไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายมีมาก

3. ผู้รับไม่ค่อยสนใจและโยนทิ้งโดยไม่ได้อ่าน

 

แผ่นภาพโฆษณา Poster

เป็นแผ่นภาพโฆษณาแผ่นเดียวขนาดใหญ่ต่างๆ กันไป ใช้ติดตามภายในนอกอาคาร สำนักงาน ร้านค้า สถานที่สาธารณะชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สินค้าการบริการ การแสดง หรือรายการพิเศษ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ขนาดของแผ่นภาพโฆษณามีตั้งแต่ขนาดเล็กที่ต้องอ่านอย่างใกล้ชิด ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ที่พิมพ์ข้อความและภาพนำมาต่อกัน เป็นแผ่นภาพโฆษณาขนาดใหญ่ สามารถอ่านเห็นได้ในระยะไกล โปสเตอร์เป็นสิ่งโฆษณาที่มีรูปแบบเด่นชัด ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 บรรดาผู้สันทัดกรณีได้กำหนดว่า โปสเตอร์จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 4 ประการคือ

1. ต้องเป็นแผ่นโดดๆ ที่สามารถปะลงบนพื้นผิวใดก็ได้

2. จะต้องมีข้อความ ไม่เพียงแต่มีรูปเท่านั้น

3. จะต้องปิดแสดงไว้ในสาธารณะ

4. จะต้องผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก

 

        

 

จากลักษณะเฉพาะทั้ง 4 ประการนี้ เราสามารถสรุปได้ว่า โปสเตอร์จะต้องเป็นสิ่งโฆษณาที่เป็นแผ่นโดด ๆ โดยที่ในแผ่นโฆษณานั้นต้องประกอบไปด้วยรูปภาพและข้อความที่ใช้โฆษณา จะมีแต่ข้อความหรือรูปภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการผลิตหรือพิมพ์ขึ้นมาใช้เป็นจำนวนมากอีกด้วย ถ้าผลิตขึ้นมารใช้แค่ 3-4 แผ่นก็ไม่ถือว่าเป็นโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา และประการสุดท้ายที่เป็นลักษณะสำคัญของโปสเตอร์ก็คือ จะต้องเป็นสิ่งที่ติดแสดงไว้ในที่สาธารณะโดยที่สามารถประลงบนพื้นผิวใดก็ได้ อาจจะเป็นบริเวณตู้กระจกหน้าร้าน ตามฝาผนัง กำแพง ต้นไม้ หรือเสาไฟฟ้า และในการติดได้โดยสะดวก


ปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างสิ่งโฆษณาแปลก ๆ ใหม่ ๆ ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น โปสเตอร์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ จึงมีลักษณะที่แปลกไปจากเดิมคือ บางครั้งโปสเตอร์อาจจะมีแต่รูปหรืออาจจะมีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียวก็ได้ ในปัจจุบันแผ่นภาพโฆษณาที่ทำออกมาเป็นชุดติดเรียงเป็นเนื้อหาติดต่อกันหรือติดต่างสถานที่กัน แต่เป็นชุดเดียวกันเรียกว่า โปสเตอร์ชุด ( Campaign Poster)

 

 

 

แผ่นภาพโฆษณาแขวน Mobile

มีลักษณะไม่แน่นอนตายตัวแตกต่างกันไปตามการออกแบบใช้ติดประดับตามหน้าร้านห้างสรรพ สินค้าโดยแขวนเป็นแถวเป็นแนวหรือทิ้งเป็นสายลงมาจากเพดานจรดพื้นเป็นการโฆษณาของรายงานพิเศษ เช่น ช่วงเทศการปีใหม่ ช่วงลด แลก แจกแถม แนะนำสินค้า การให้ข่าวสาร ของสินค้าหรือบริการนั้น

แผ่นภาพแขวนมีหลายลักษณะแล้วแต่ผู้ออกแบบและเจ้าของสินค้า มีเพื่อนเป็นพ็อพอัพ ได้ตัดตามรูป หมุน ดึง แล้วแต่เทคนิค ของแต่ละแนวความคิด

 

สื่อโฆษณาเพื่อเน้น/แสดง มีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบดังนี้
ข้อได้เปรียบ
1. สามารถที่จะกำหนดสถานที่ของการโฆษณาได้อย่างแน่นอน โดยการเลือกติดตามที่ต้องการ 

2. มีราคาถูก

3. ผลิตได้ง่าย

4. ติดตั้งได้ง่าย ติดได้ทั่วไป และโอกาสที่จะใช้มีมาก

5. บุคคลทั่วไปได้เห็นอย่างแพร่หลาย มีหลายกลุ่มเป้าหมาย


ข้อเสียเปรียบ
1. ไม่คงทนถาวร ใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้น

2. ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้มาก

 

 

ข้อความรู้เกี่ยวกับสื่อกราฟิก(สิ่งพิมพ์)

http://library.tru.ac.th/ttpdf/b48424/b48424.html

http://www.afishinsea.co.uk/book-jacket-design.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออกแบบสิ่งพิมพ์

คำสำคัญ (Tags)#สิ่งพิมพ์#print matter

หมายเลขบันทึก: 221204, เขียน: 06 Nov 2008 @ 15:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)