ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2  ปีการศึกษา  2552 
มีนักเรียน 34  คน
คุณครูขนิษฐา  ธานี  เป็นครูประจำชั้น

 

นางขนิษฐา  ธานี
ครูประจำขั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


รางวัลเหรียญทอง เขียนเรื่องจากภาพ ปีการศึกษา 2551
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ญ.สุนิสา  ศรีบ้านบาก คุณครูขนิษฐา  ธานี
รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
การประกวดเรียงความ ตามนโยบาย 3 ดี(3D) กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552

ทีมท่องบทอาขยาน ช่วงชั้นที่ 2 ตัวแทน สพท.อบ.4
เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9-11  ธันวาคม 2552)

 

  

กลับไปบันทึกโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง