Focus group

คุณอยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลคุณอย่างไร

     ตึกมรกตทำ  Focus  group  ผู้ป่วยสุราที่มาบำบัดรักษาที่ตึกมรกตในหัวข้อ  "คุณอยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลคุณอย่างไร"  ได้ผลดังนี้

     -  ต้องการให้ผู้ป่วยสุราอยู่แยกจากผู้ป่วยผงขาวและผู้ป่วยยาบ้า

     -  ครบบำบัดยาแล้วไม่อยากย้ายไปตึกฟื้นฟู  อยากฟื้นฟูที่ตึกเดิม

     -  ห้องญาติเยี่ยมไม่เหมาะสม  เพราะมีช่องกระจกกั้นทำให้พูดคุยไม่รู้เรื่อง  ต้องการให้จัดแบบห้องรับแขกทั่วไป  สามารถเยี่ยมได้ถึงตัวทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันพฤหัสบดี

     ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตึกมรกต

     -  ตึกบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา  ควรแยกเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับ ผู้ป่วยยาเสพติดประเภทอื่น ๆ ทั้งระยะบำบัดด้วยยาและฟื้นฟู

     -  ตึกบำบัดด้วยยาและตึกฟื้นฟู  ควรอยู่ในอาณาบริเวณใกล้ ๆ กัน

     การแก้ปัญหาห้องญาติเยี่ยม

     -  อนุญาตให้เยี่ยมบนตึกได้กรณีผู้ป่วยสูงอายุ  ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน  และญาติของผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่ต้องการพบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)