โครงการและกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนของกลุ่มบ้านดอนไชย (เถิน)

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2549  เวลาประมาณ 18.00น.  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้เดินทางไปที่ที่ทำการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กลุ่มเป้าหมายของการนำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร  การเดินทางมาครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อร่วมกับคณะกรรมการของกลุ่มในการวางแผนโครงการและกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร  แต่กว่าที่จะเริ่มก็เป็นเวลาประมาณ 19.30น.แล้ว  มีคณะกรรมการมาร่วมวางแผนประมาณ 8-9 คน  (จากคณะกรรมการทั้งหมด 12 คน  คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้รับการประสานงานจากคุณกู้กิจ  ซึ่งเป็นประธานฯ  กับ  พี่นก  ยุพิน  ซึ่งเป็นเลขานุการฯ  ว่า  เนื่องมาจากกรรมการบางคนไม่สบาย  นอนที่โรงพยาบาล  ในขณะที่บางคนติดธุระ) 

 

       สิ่งที่ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้รับเมื่อเดินทางกลับ  คือ

 

       1.การประเมินตนเองของ "คุณอำนวย" กับ "คุณกิจ"  (รายละเอียดของแบบประเมินดูได้จากบันทึก "แบบประเมินคุณอำนวย" และ "แบบประเมินคุณกิจ" ค่ะ)

 

       2.โครงการและกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ค่ะ

 

          ระดับกลุ่ม

 

          2.1เป้าหมายในเรื่องการบริหารจัดการ   ประกอบด้วย  โครงการและกิจกรรม  คือ

 

               2.1.1โครงการพัฒนาและฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับร้านค้าสวัสดิการชุมชน

 

                        วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับร้านค้าสวัสดิการชุมชน  รวมทั้งฝึกอบรมคณะกรรมการให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                         กลุ่มเป้าหมาย   12 คน ได้แก่ คณะกรรมการขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย

 

                         ระยะเวลา   เมษายน-มิถุนายน  2549

 

                         สถานที่   ร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย

 

                         วิทยากร    คุณทวีศักดิ์  วังแวว  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง)

 

                         วิธีการดำเนินการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มธ.ศูนย์ลำปาง   พัฒนาโปรแกรมร่วมกับคณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  (แกนนำในเรื่องนี้  คือ  คุณยุพิน  เถาเปี้ยปลูก)  หลังจากได้โปรแกรมแล้วจะมีการอบรมให้กับคณะกรรมการ  โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  มธ.ศูนย์ลำปาง

 

                        ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 

                2.1.2โครงการอบรมเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

                        วัตถุประสงค์   เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  สร้างเจตคติเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในด้านการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชน

 

                         กลุ่มเป้าหมาย   30-40 คน ประกอบด้วย  คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก และองค์กรออมทรัพย์ชุมชนเกาะคา

 

                        ระยะเวลา เมษายน-มิถุนายน  2549

 

                        สถานที่   ที่ทำการออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก

 

                         วิทยากร   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชน

 

                        ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 

           2.2เป้าหมายในเรื่องการขยายผล   ประกอบด้วย  โครงการและกิจกรรม  คือ

 

                2.2.1โครงการอบรมวิทยากรขยายผล  

 

                        วัตถุประสงค์    เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติ  ทักษะ  ในเรื่องการออมวันละ 1 บาทเพื่อสวัสดิการชุมชน

 

                        กลุ่มเป้าหมาย    10-15 คน  ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือจากองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า  , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก

 

                        ระยะเวลา   2 วัน  ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน  2549  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมค่ะ  เนื่องจาก  ขณะนี้วิทยากรที่จะให้ความรู้และฝึกทักษะติดภารกิจ  ถ้ายังคงเป็นกำหนดการเดิมคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรบางส่วนค่ะ)

 

                        สถานที่    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  หรือ  โรงเรียนเถินวิทยา

 

                        วิทยากร   คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง

 

                        ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  และ  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 

               2.2.2กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

                       วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้  สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกในชุมชนให้เห็นความสำคัญและสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรออมทรัพย์ชุมชน  (กลุ่มวันละ 1 บาท)

 

                       กลุ่มเป้าหมาย   ประกอบด้วย  คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  และ  สมาชิกของตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

 

                       ระยะเวลา   เมษายน-กรกฎาคม  2549

 

                        วิธีการดำเนินการ   จัดทำแผ่นพับ , เสียงตามสาย , วิทยุชุมชน

 

                       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  และ  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 

          2.3เป้าหมายในเรื่องการเชื่อมประสาน   ประกอบด้วย  โครงการและกิจกรรม  คือ

 

               2.3.1โครงการสัมมนาร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน

 

                        วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างความเข้าใจ  และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรการเงินชุมชนกับหน่วยงานสนับสนุนในระดับตำบล

 

                        กลุ่มเป้าหมาย   ประมาณ 20 คน  ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ 

 

                        - ส่วนขององค์กรภาคประชาชน  ได้แก่  คณะกรรมการขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย 

 

                        - ส่วนของภาควิชาการ  ได้แก่  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 

                        - ส่วนของหน่วยงานสนับสนุนระดับตำบล  ได้แก่  เกษตรอำเภอเถิน , พัฒนาการอำเภอเถิน , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน , เทศบาลตำบลล้อมแรด , โรงพยาบาลเถิน  , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน

 

                       ระยะเวลา   ประมาณครึ่งวัน (เช้า) ปลายเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือนพฤษภาคม

 

                        สถานที่   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  และ  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 

          ระดับสมาชิก

 

          1.โครงการอบรมเรื่องการออม

 

              วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  การตระหนักถึงความสำคัญของการออม

 

              กลุ่มเป้าหมาย   ประมาณ 70 คน  ได้แก่  สมาชิกขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  แบ่งเป็น 7 เขต  เขตละ 10 คน  อบรมทั้งหมด 2 รุ่น

 

              สถานที่   วัดดอนไชย  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

 

              ระยะเวลา   1 วัน/รุ่น  ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  2549

 

               วิทยากร   วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง , วิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

 

              ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 

หมายเหตุ : 1.โครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการและกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากที่ทางกลุ่มได้ดำเนินการอยู่แล้ว

 

                 2.บางโครงการและกิจกรรมจะมีองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย  แม้ว่าองค์กรเหล่านั้นจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย

 

                3.อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

 

                4.สำหรับงบประมาณนั้น  งบประมาณหลักนำมาจากโครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง (ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการคิดงบประมาณ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)