การร่วมประชุม โครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัย

มองงานวิจัยในอนาคต (อย่างเป็นระบบ)

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังผลงานวิจัยโครงการวิจัย "เพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"

ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้ารับฟังประมาณ ๓๐ ท่าน (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย)

ภาพรวมของงานวิจัยทั้งสองด้านที่ได้จากการนำเสนอวันนี้ ได้แก่ ประเทศไทยมีกำลังบุคลากรวิจัยทั้งสองด้านไม่มากนัก มีการจัดการบริหารงานวิจัยหลากหลายวิธีการ ตามแนวคิดและแนวปฏิบัติของแต่ละยุคสมัยและพื้นที่ ในอนาคตมีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบว่างานวิจัยแต่ละด้านจะช่วยเหลือบ้านเมืองได้อย่างไร คือ จะนำกระบวนการวิจัยให้มีส่วนช่วยตอบปัญหาของประชาชนไทยได้อย่างไร? มหาวิทยาลัย ผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนไทยจะร่วมมือกันอย่างไรจึงจะให้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการของสังคมไทยในการจัดการกับปัญหา จัดการองค์ความรู้ และพลวัตด้านต่าง ๆ สังคมไทยมองและคาดหวังกระบวนการวิจัย (Demand side) อย่างไร? และผู้ผลิตผลงานวิจัย (Supply side) จะผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการงานวิจัยได้อย่างไร?

ที่น่าสนใจมาก ได้แก่ จะสร้างแบบจำลองระบบวิจัยไทยได้ไหม?

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (0)