การศึกษาวิจัย มาร์แลทท์(marlatt)

การศึกษาวิจัย มาร์แลทท์(marlatt) ,SINE 1985. พบว่าปัจจัยที่มี่ผลต่อการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ผลจากการป้องกันการเสพซ้ำ  ร้อยละ40  ขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เพราะผู้ติดยาเสพติดต้องการเพื่อนที่เข้าใจ ร้อยละ 15 ขึ้นอยู่กับการใช้เทคโนโลยีในการบำบัด เพราะผู้ติดยาเสพติดไม่ต้องการเพื่อนที่มีแต่ความเก่ง
                                                                                                                                จากกลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก OPD

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานผู้ป่วยนอกความเห็น (0)