การระบุตัวผู้ป่วย (Patient  Identification) เป็นการบอก หรือยืนยันว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยจริง ซึ่งเป้าหมายของการระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง เป็นการเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้ป่วยในกระบวนการดูแลรักษา โดยมีจุดเน้นเหมือนกับการที่พยาบาลเคยถูกสั่งสอน และสั่งสมประสบการณ์มาว่า ในเรื่องของการให้ยา  ให้เลือด  เก็บสิ่งส่งตรวจ และการระบุตัวทารก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องเป็นตัวผู้ป่วยจริง  ซึ่งตรงประเด็นกับสิ่งที่พรพ. เน้นพวกเราในปี 2549 นี้ ทั้งนี้ หากพยาบาลมีความรอบคอบ ความผิดพลาด ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น เช่น การส่งตัวทารกผิดครอบครัว  การให้ยาผิด  การให้เลือดผิดคน เป็นต้น ดังนั้นหากพยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน คือ 

         1. ใช้สิ่งระบุตัวผู้ปวยอย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป คือ ชื่อ - นามสกุล กับป้ายชื่อที่ข้อมือผู้ป่วย หรือเปรียบเทียบกับรูปถ่าย เป็นต้น

        2. ใช้ระบบทวนซ้ำ  ตรวจสอบซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Double  Check) ก่อนการให้การดูแลรักษาพยาบาล

    ทั้งนี้หากพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ไว้ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ยอดเยี่ยม และลดความผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ