BAR : กิจกรรมจัดการความรู้ของคณะสหเวชศาสตร์

บอย สหเวช

    วันพรุ่งนี้ผมเตรียมตัวเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมจัดการความรู้ของคณะสหเวชศาสตร์ ที่จ.เพชรบุรี นัดหมายเวลากันไว้ตอนเวลา 04.10 น. สำหรับผู้ที่อยู่ม.นเรศวร (ส่วนสนามบิน) มีการทำกิจกรรม (แบบย่อ) ดังนี้ครับ

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ดร.ศิริลักษณ์) เกริ่นนำ และชี้แจงวัตถุประสงค์
 • คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.มาลินี) บรรยายในหัวข้อ "ก้าวสู่โลก KM"
  ผู้ข้าร่วมประชุมแนะนำตัว ฝึก "Dialogue และ Deep Listening"
 • แบ่งกลุ่ม ออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อ สร้างขุมความรู้ และสังเคราะห์ "ขุมความรู้" เป็นแก่นความรู้
  ในลักษณะการเล่าเรื่อง โดยเล่าถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ และการดำเนินการอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จภายในหน่วยย่อยของตนเอง "หัวปลา" คือ ทำอย่างไรให้ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพออกมาดีที่สุด
 • แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อนำเสนอ ในหัวข้อ เรื่องเล่าเร้าพลังที่คิดว่าเป็น Best Practice ในลักษณะการเล่าเรื่อง
 • สรุปขุมความรู้ ที่ได้จากทุกกลุ่มในภาพรวม เป็น "แก่นความรู้" ด้านประกันคุณภาพโดยใช้
  Card Technique
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนาเขียน AAR

  ก่อนเดินทางไปผมจึงได้ทำ Bar (Before Action Review) : กิจกรรมจัดการความรู้ของสนง. โดยใช้วิธีการพูดคุยกับแต่ละคนในสนง. มีทั้งคนใหม่และคนเก่า ผมถามคำถามแต่ละคน 3 ข้อ (แต่ถามได้ไม่ครบทุกคนในสำนักงาน)

  1. คาดหวังอะไร
  2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  3. KM คือ อะไร
 • คาดหวังอะไร
  - ได้รายละเอียดองค์ประกอบที่ 10 ของงานนโยบายและแผน
  - ไม่รู้เรื่อง QA เข้าใจว่าคือ การจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
     ระเบียบ นโยบาย
  - ได้ข้อสรุปของคู่มือการปฏิบัติงานของสนง.
  - ได้หลักเกณฑ์มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ คงเข้าใจ QA มากขึ้น
  - ได้ความเข้าใจที่ตรงกันในการประเมินตรวจสอบ QA พร้อมกับชิ้นงาน
  - ได้ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
  -  QA ไม่ค่อยเข้าใจ เข้าใจว่าเป็นการทำงานที่ต้องถูกประเมินเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น
  - ได้จากการพูดคุยและตกลงกันในการพัฒนางานของสนง.
  -  รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานธุรการเพื่อจัดระบบใหม่ รวมทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ 
     บุคลากรในคณะฯ ทราบ
  - ได้แนวทาง วิธีการที่จะมาปรับปรุง QA ให้ดีขึ้น
  - แลกเปลี่ยนความรู้ เสนอความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนางาน ได้แนวทางที่ชัดเจน ในการจัด
    ทำคู่มือของงานการเงิน
  - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
  - QA ไม่ค่อยรู้ หวังว่าจะหาข้อสรุให้ผลการประเมิน QA ลงตัว
  - ทำให้บุคลากรรู้เรื่อง QA ปลูกฝังให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำ QA มากขึ้น
  - ได้แนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนางานประกันของหน่วยงาน 
  - ได้ความสนิทสนมกันมากขึ้น องค์กรทำงานราบรื่น
  - เข้าใจ QAKM มากขึ้น
  - ได้แนวปฏิบัติ กรอบความรู้ที่เข้าใจตรงกัน และจะได้มาจัดการกับหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อให้
     ถึงเป้าหมายในการประเมิน QA ประจำปี 49  
  - มีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานของงานห้องปฏิบัติการ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - ได้มีการเตรียมเอกสารตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
  - การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
  - ได้ตามเป้าหมายคือ 5 คะแนน
  - คงเข้าใจ QA มากขึ้น
  - ทำตามข้อตกลงกันตามที่ได้พูดคุย
  - ได้ผลการประเมินดีขึ้น
  - ได้ข้อมูลในการจัดทำคู่มือของงาน
  - สามารถนำความรู้ที่ได้มาจัดทำคู่มือมาปฏิบัติงานได้
  - นำมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของแต่ละฝ่ายให้ลงตัวมากขึ้น
  - หน่วยงานมีความเข้มแข็ง และตอบคำถามคณะกรรมการที่มาประเมินได้
  - ได้ความรู้จากการไประดมความคิดเห็นมาพัฒนางาน
  - นำข้อสรุปมาดำเนินงาน
  - มาปรับใช้ในงาน งานระบบงานวิจัยให้ได้มาตรฐานมากกว่าที่เป็นอยู่และเป็นระบบดีขึ้น
  - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
 • KM คือ อะไร
  - การพูดคุยกันในเรื่องเดียวกัน
  - คือไม่รู้
  - ขุมทรัพย์รวมของความรู้ หรือคลังความรู้
  - การพูดคุยเกี่ยวกับกับงานอย่างเปิดเผย เพื่อพัฒนางาน
  - การนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับงาน และเปิดเผยความในใจของบุคคลากรใน
    งาน เพื่อมาเล่าสู่กันฟัง
  - การพัฒนาประกันคุณภาพของคณะฯ
  - การแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละคน
  - การแลกเปลี่ยนความรู้ของตัวเองและผู้อื่น เป็นงานที่ตัวเองปฏิบัติหรืองานใหม่ เพื่อให้ได้
    ความรู้ใหม่ ๆ
  - การแลกเปลี่ยนความรู้ที่เรามี และนำเสนอความรู้ที่ได้จากประสบการณ์นำมาแบ่งปันความ
    รู้กัน
  - การนำข้อมูลมากลั่นกรองเพื่อให้ใด้ข้อสรุปนำไปใช้ได้
  - การปรับปรุงในงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  - องค์กรสมัยนี้จะต้องพัฒนาความรู้ และนำความรู้ไปพัฒนาตัวบุคคล
  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง


                                                                                                          บอย
                                                                            ชุมชนสำนักงานเลขานุการ
     


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#qa#bar

หมายเลขบันทึก: 21961, เขียน: 31 Mar 2006 @ 15:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขออวยพรให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัย และได้รับสิ่งต่าง ๆ เกินความคาดหวังกันทุกคน ให้เป็นบุคคลเรียนรู้กันมากขึ้น คณะก็จะได้เป็นองค์กรเรียนรู้ด้วย สุดท้าย อย่าลืมเล่นน้ำทะเลเผื่อผมด้วย
Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

คุณบอยครับ 

ขอเบอร์  e-mail ด้วยนะครับ   ส่งให้ผมที่ [email protected]  นะครับ

 

ขอบคุณครับ

ธวัช  หมัดเต๊ะ