การขูดหินปูนบ่อยแค่ไหนในแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน ขึ้นกับการมีหินปูนเกิดขึ้นได้ช้าหรือเร็ว  ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกัน  บางคนมีหินปูนเกาะมากและเกิดได้อย่างรวดเร็ว  ในขณะที่บางคนมีหินปูนเกิดได้น้อยหรือแทบจะไม่เกิดเลยทั้งนี้เนื่องมาจากมีความแตกต่างในเรื่องส่วนประกอบของน้ำลาย  ชนิดของคราบจุลินทรีย์และพฤติกรรมการดูแลความสะอาดในช่องปากของแต่ละบุคคลด้วย  การขูดหินปูนจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ  หากทำโดยทันตบุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฝึกมาแล้ว  เพราะมีการใช้เครื่องมือเฉพาะที่ปลอดภัยและมีวิธีการอันถูกต้องสำหรับการขูดหินปูน