อิน
นางสาว จรีภรณ์ ทิศอาจ

คุณธรรมเก้าประการ


เป็นคนไทยจิตใจงาม มีคุณธรรม แปดประการ

เพลงคุณธรรม 9 ประการ

 

                                                                                                                                 

เนื้อร้อง    จรีภรณ์  ทิศอาจ 

ทำนอง  เพลง เกษตรนี้หล่อจริงๆ                                                                                                                            

(ประยุกต์ท่ารำนาฏยศัพท์พื้นฐาน)

 

 

คุณธรรม เก้าประการ

เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี

 

คนดี ดี มีความขยัน 

มานะบากบั่น หมั่นออมประหยัด ( ซ้ำ )

 

ซื่อสัตย์ตลอดเวลา

สร้างศรัทธามีวินัย

 

วาจาสุภาพอ่อนหวาน  

จิตชื่นบานเป็นคนสะอาด ( ซ้ำ )

 

ฉลาดดีมีความรัก

สามัคคีมีน้ำใจ

 

เป็นคนไทยจิตใจงาม

มีคุณธรรมกตัญญู

 

................

 

 

คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝังเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ   เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริญของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

การเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผล

ผู้เรียนสามารถคิดท่ารำประกอบเพลงนี้ได้โดยอาศัยท่ารำนาฏยศัพท์เบื้องต้น นำมากำหนดท่ารำด้วยการใช้ท่ารำวงประยุกต์     เป็นการคิดหลากหลาย คิดประยุกต์ คิดอย่างมีจินตนาการ รวมถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

 

โรงเรียนบ้านนาลับแลงใช้เป็นเพลงกายบริหาร ประกอบท่ารำไทยประยุกต์พื้นฐาน เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วงเช้าทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน แปดประการ

 หมายเหตุ..เพิ่มเติมจากคุณธรรม 8 ประการ เป็น คุณธรรม 9 ประการ ได้เพิ่ม ความกตัญญู และเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงวรรคสุดท้าย มีคุณธรรมแปดประการ เป็น มีคุณธรรมกตัญญู

เนื้อร้อง/ทำนอง/ท่ารำ โดยนางสาวจรีภรณ์  ทิศอาจ

หมายเลขบันทึก: 219528เขียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2008 14:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ธันวาคม 2012 23:15 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (37)

คนไทยทุกคนควรมีคุณธรรมประจำใจ

โดยเฉพาะคุณธรรมพื้นฐาน แปดประการ

มาร่วมด้วยช่วยกัน ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานแปดประการแก่เยาวชนของแผ่นดินนะคะ

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ

1.ความขยัน

2.ความประหยัด

3.ความซื่อสัตย์

4.การมีวินัย

5.ความสุภาพ

6.ความสะอาด

7.ความสามัคคี

8.ความมีน้ำใจ

ขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้สร้างความเป็นคนมีคุณธรรมในแผ่นดิน

แวะมาเยี่ยมค่ะ เพราะสนใจคุณธรรมพื้นฐานแปดประการ ขออนุญาตนำเพลงไปให้นักเรียนนะคะ แต่ว่า ทำนองเกษตรนี้หล่อจริง ร้องไงคะ ทำนองเหมือนเพลงอะไรบ้างคะขอบคุณมากค่ะ

  • ดีครับ ได้คุณธรรม ออกกำลังกาย และ รักษาวัฒนธรรม ประเพณี
  • กำลังสงสัยมากครับว่า "ลับแลง หมายถึงอะไร?"

ขอบคุณนะคะที่มีความหมายเดียวกันคือร่วมสร้างแผ่นดินคุณธรรมจริง ๆ อิ่มใจจัง ค่ะว่าจะนำเสียงใส่ด้วย พร้อมดนตรี กำลังเริ่ม planไว้บ้างแล้วค่ะ ......... ยินดีค่ะ ที่สนใจในภาษาไทยเรา ลับแลง คำนี้เป็นคำประสม ของคำว่า ลับ คือ มองไม่เห็น แลง เป็นภาษาถิ่นที่นาลับแลง คือ เวลา เย็น ๆ ใกล้ ค่ำ ลับแลง ไกลจนมองไม่เห็น กว่าจะเดินไปถึงก็เกือบมืด ค่ำ ประมาณนี้ละค่ะ

ขอบคุณจริง ๆ นะคะ

ขอบคุณครับ ลับแลง=ย่ำค่ำ ลุบหลู่ twilight...

ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เท่ห์จัง twilight

มาสวัสดีปีใหม่ครับ

มีความสุขมาก ๆ ในทุก ๆ วันนะครับผม

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

         ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจ ประสบความสำเร็จตลอดไปนะคะ

        

มาชม ถ้ามี...มีคุณธรรมแปดประการ

นี้ดีจริงนะ...

วิชาการ

เรื่อง : การจัดการความรู้กับนโยบาย 3 D ของ สพฐ

ประเภท : สรุปย่อสาระสำคัญ

การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)

ดีใจกับนโยบาย 3 D ยินดีที่มีส่วนร่วมสรรค์สร้าง ผู้เรียนมุ่งสู่เป้าหมาย ให้จงได้

05 ธันวาคม

พ่อผู้พอเพียง

ธ ประหยัดทุกทางอย่างที่เห็น

หลอดเปล่าเปล่าย่อมเป็นพยานได้

ควรไทยทำตามองค์พระทรงชัย

สร้างนิสัยมัธยัสถ์ประหยัดออม

ควรปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็กๆ

the image at: 203.172.141.6/nsta1/view.php?article_id=848

 

ควรปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็กๆ

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ค่ะ

อยากได้ยินเสียงเพลง คงเพราะมากนะคะ

(^___^)

ขอบคุณนะคะ

แล้วจะอัดเสียงร้องเพลงใส่ไว้

ตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่มีค่ะ

วันนี้ไปเรียนหนังสือมาด้วยหล่ะ

สวัสดีปีใหม่

มีความสุข  ความเจริญ

ตลอดไป

"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
 
ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ"
 
 
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

ยามนี้อยากเห็นคุณธรรม ข้อที่มี ความสามัคคีที่สุดค่ะ

ฟังคำสอนของคุณครุเสมอ

 

 

สวัสดีวันสงกรานต์ ขอให้อายุมั่น ขวัญยืน

บ่มเพาะต้นกล้า ให้แข็งแรง ด้วย "คุณธรรม"

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้

 

สวัสดีค่ะคุณครูIco48 ...ระลึกถึงพระคุณครูทุกท่านค่ะ

เรียนรู้คุณภาพ คู่คุณธรรม

สวัสดีปีใหม่ 2556 ..happy new year 2013..

"อิ่มสุข ทุกข์หมด"
การทำตนให้มีความสุขทั้งกาย

และใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์

หลงเหลืออยู่ในกายและใจตนเลย

"When happiness comes,

 misery goes away" -
If one increases the feeling of happiness

 in one’s mind and body every day,

one’s misery will be reduced.

Then one day not the slightest

traces of misery will remain in

one’s body and mind.

Vikrom Kromadit

ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข

ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา

ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา

ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี