เพลงคุณธรรม 9 ประการ

 

                                                                                                                                  

เนื้อร้อง    จรีภรณ์  ทิศอาจ 

ทำนอง  เพลง เกษตรนี้หล่อจริงๆ                                                                                                                             

(ประยุกต์ท่ารำนาฏยศัพท์พื้นฐาน)

 

 

คุณธรรม เก้าประการ

เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี

 

คนดี ดี มีความขยัน 

มานะบากบั่น หมั่นออมประหยัด ( ซ้ำ )

 

ซื่อสัตย์ตลอดเวลา

สร้างศรัทธามีวินัย

 

วาจาสุภาพอ่อนหวาน  

จิตชื่นบานเป็นคนสะอาด ( ซ้ำ )

 

ฉลาดดีมีความรัก

สามัคคีมีน้ำใจ

 

เป็นคนไทยจิตใจงาม

มีคุณธรรมกตัญญู

 

................

 

 

คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝังเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ   เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริญของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

การเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผล

ผู้เรียนสามารถคิดท่ารำประกอบเพลงนี้ได้โดยอาศัยท่ารำนาฏยศัพท์เบื้องต้น นำมากำหนดท่ารำด้วยการใช้ท่ารำวงประยุกต์     เป็นการคิดหลากหลาย คิดประยุกต์ คิดอย่างมีจินตนาการ รวมถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

 

โรงเรียนบ้านนาลับแลงใช้เป็นเพลงกายบริหาร ประกอบท่ารำไทยประยุกต์พื้นฐาน เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วงเช้าทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน แปดประการ

 หมายเหตุ..เพิ่มเติมจากคุณธรรม 8 ประการ เป็น คุณธรรม 9 ประการ ได้เพิ่ม ความกตัญญู และเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงวรรคสุดท้าย มีคุณธรรมแปดประการ เป็น มีคุณธรรมกตัญญู

เนื้อร้อง/ทำนอง/ท่ารำ โดยนางสาวจรีภรณ์  ทิศอาจ