อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ที่กรมศุลกากร

การพัฒนาความรู้และแสวงหาเทคนิคการทำงานเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ช่วยให้เราเห็นวิธีการมาปรับเปลี่ยนการทำงานของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
   เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ทีม KM จังหวัดนนทบุรีของเราซึ่งมีสำนักงานที่ดินเป็นคุณกิจ ได้ไปอบรมเพิ่มเติม หลักสูตร Facilitating Effective Communities of Practice ( CoP ) ร่วมกับทีม KM ของกรมศุลกากร ที่กรมศุลกากร โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และได้เชิญ ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลศิริราช เป็นวิทยากรหลัก
   การอบรมครั้งนี้ทำให้ได้เห็นเทคนิคการเป็น Facilitator ที่ดีว่าต้องอาศัยพฤติกรรมเชิงมนุษย์และเทคนิคต่าง ๆ อย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในระบบราชการ ที่คุณอำนวยจะต้องคอยเกาะติดทั้งคุณเอื้อและคุณกิจตลอดเวลาไม่ห่าง ถ้าห่างไปเมื่อไรก็จางหายไปเมื่อนั้น
    เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ก็ได้ไปอบรมเสริมอีกที่กรมศุลกากรเรื่อง “ ทักษะสำคัญในการจัดการความรู้ ” โดยวิทยากรคนเดิมคือดร.ยุวดี ได้เรียนรู้ทักษะจากประสบการณ์ตรงหลายอย่างเช่น
  • สุนทรียสนทนา ( dlialogue )
  • การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ ( appreciative inguiry )
  • การฟังอย่างลึกซึ้ง
  • การเล่าเรื่อง ( story telling )
  • การพูดออกมาจากใจ ไม่ใช่ผ่านการกรองความคิด
  • การสร้างสรรค์บรรยากาศที่เป็นอิสระ เปิดกว้าง ไม่ถูกกดทับด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)