การจัดรูปแบบ string ใน delphi สไตล์ C ด้วยคำสั่ง format

John
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำสั่ง Format

เราสามารถจัดพิมพ์ string ลงในตัวแปร(ซึ่งจะมีรูปแบบคล้าย ๆ กับ sprintf ในภาษา C) โดยจะเป็นการพิมพ์ string ลงในตัวแปรประเภท string

รูปแบบของคำสั่งจะเป็นดังนี้

function Format(const Format: string; const Args: array of const): string; overload;

ตัวอย่างการใช้งาน

var tempstr : string;

.....

tempstr := Format('student no %d student name %s', [12, 'John']);

หมายเหตุ รูปแบบการแทนค่าลงในประโยคจะเหมือนกับภาษา C เช่น %d จะเป็นตัวเลขส่วน %s จะเป็น string

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเขียนโปรแกรมความเห็น (0)